- پرتال الکترونیکی مهرورزان - http://emehrvarzan.ir -

مجموعه مقررات ارزي

03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
[
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اداره سياستهاومقررات ارزي
» مجموعه مقررات ارزي «
بخش دوم :
» حمل ونقل كالا، بيمه و بازرسي «
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» بخش دوم «
حمل ونقل كالا،بيمه و بازرسي
عنوان صفحه
-1 مقررات حمل ونقل كالا 1
-2 مقررات بيمه 4
3 – مقررات ارائه گواهي بازرسي درخصوص کليه كالاهاي وارداتي 6
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
بخش دوم
قسمت اول – مقررات حمل و نقل كالا :
پرداخت هزينه حمل كالاي وارداتي بارعايت ضوابط ذيل بلامانع است:
الف- پرداخت كرايه حمل كالا، از طريق گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي
و حواله پس از طي مراحل ثبت سفارش بلامانع است.
تبصره: پرداخت كرايه حمل بصورت حواله درهرمورد تاسقف ده هزاردلار مجاز مي باشد.
1 گشايش اعتبار اسنادي تنخواه كرايه حمل و افزايش آن پس از انجام ثبت سفارش بلامانع
مي باشد. گشايش اعتبار اسنادي /ثبت سفارش برات وصولي اسنادي و حواله كرايه حمل و
ارزش كالا در يك بانك ضرورتي ندارد.
2 گشايش اعتبار اسنادي تنخواه كرايه حمل و ارائه اسناد شخص ثالث نيز بلامانع مي باشد.
3 پرداخت از محل اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي و نيز حواله کرايه حمل
موكول به ارائه نسخه اي از بارنا مه و سياهه كرايه حمل مي باشد.
ب- ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي
براي گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي/حواله براي محمولات
وارداتي :
1 بيشتر از پانصد تن )دريايي (
2 بيشتر از يكصد تن )جاده اي (
3 بيشتر از پانصد كيلو )هوائي (
كه توسط ناوگان خارجي ،حمل و وارد كشورمي گردد، الزامي است. براي محمولات با تناژ
كمتر از مقادير فوق الذكر نياز به اخذ مجوز سازمان مذكور نميباشد.
تبصره 1: حمل كالا از مبادي اوليه )حمل مستقيم ( به نقاط داخلي كشور به وسيله راه آهن ، در هرتناژي
از دريافت مجوز حمل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي معاف مي باشد، و مشمول
پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه
.) خارجي نيز نمي گردد. )پيوست شماره 1
1
03/ شماره : 9339
19/9/ تاريخ: 13
تبصره 2: درخصوص حمل كالاهاي وارداتي كه بصورت حمل مركب )قطار/كاميون /كشتي (واردكشور
مي گردند. چنانچه وزن محمولات دريايي كمتر از 055 تن باشد ، جهت حمل با كاميون
)بيش از 155 تن( نيازي به اخذ مجوز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ندارد.
تبصره 3: باتوجه به اينكه خارجي بودن وسيله حمل ملاد دريافت م جوز وزارت راه و شهرسازي
مي باشد بنابراين چنانچه وسيله حمل خارجي در اجاره شركتهاي حمل كننده ايراني باشد
اينگونه وسايل نيز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقليه خارجي
مي گردند.
تبصره 4: چنانچه وسيله حمل موقع گشايش ”ايراني“ قيد شود ولي بعداً درخواست انجام اصلاحيه اي
مبني بر تغيير وسيله حمل از ايراني به خارجي صورت گيرد قبل از انجام اصلاحيه اخذ مجوز
وزارت راه و شهرسازي بارعايت تناژ هاي يادشده الزامي است و درصورتيكه بدون انجام
اصلاحيه، كالا با وسيله نقليه خارجي حمل گردد قبل از ظهرنويسي اسناد بايستي موا فقت
كتبي خريدار و مجوز مذكور اخذ شود.
تبصره 5: به هنگام گشايش اعتباراسنادي ارائه اصل مجوز حمل کالا با ناوگان خارجي از سوي خريدار
الزامي مي باشد. نظر به ضرورت ارائه اصل اين مجوز به گمرک، مقتضي است تصوير برابر
اصل شده مجوز مذکور را در پرونده اعتباراسنادي ضبط و اصل آن در اختيار خريدار قرار
گيرد تا به هنگام ترخيص کالا آن را به گمرک تحويل نمايد.
ج – پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي كرايه حمل/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي در قبال ارائه
نسخه اي از بارنامه و سياهه حمل صادره توسط شركت حمل كننده ايراني )زميني، دريايي،
هوايي( و يا نمايندگان آنان طبق درخواست حمل كننده )به ريال/ارز( بلامانع مي باشد.
تبصره 1: سياهه هزينه حمل صادره در سربرگ شركتهاي حمل كننده ايراني )زميني،هوايي،دريايي (
نيازي به تاييد اتاق بازرگاني ندارد و درخصوص شرکتهاي حمل کننده خارجي رعايت
بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي مي باشد. » الف « بند 12 از قسمت
تبصره 2: شركتهاي هواپيمايي ايراني موردتائيد سازمان هواپيمايي كشوري كه مجاز به حمل كالا ازمبدا
كليه كشورهاي جهان ميباشند عبارتند از : هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ، پيام،
ياس اير کيش، آبان، آسمان، ماهان ، تابان ، زاگرس ، سهند ، آتا ، کيش اير، کاسنين، هسا،
ساها، فارس قشم، ايران- نفت و آريا.
د- حمل كالاي اعتبارات اسنادي/ثبت سفارش بروات وصول ي اسنادي از كشورهاي حاشيه
جنوبي خليج فارس با موتورلنج و بارج )دوبه( ، درصورت قبول كليه مسووليتهاي مترتبه
توسط خريدار و داشتن پوشش بيمه اي مناسب، بلامانع مي باشد.
2
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
ه – چنانچه محمولات اعتبارات اسنادي گشايش شده به نرخهاي شناور و صادراتي در محلي غير
از مقصد مندرج در اعتبارات اسنادي تخليه گردد، استرداد مابه التفاوت كرايه حمل داخلي به
بانك و فروش آن به نرخ اعتبار به حساب اين بانك الزامي است.
و – براي حمل مركب ، حمل دريايي و يا حمل از طريق خشكي ارائه بارنامه حمل چندگانه فياتا
NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING
قابل قبول است.
تبصره: پذيرش بارنامه COMBINED صادره توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي
تابعه آن )شركت هاي والفجرهشت ، ايران و مصر، ايران و هند، كشتيراني درياي خزر، خدمات
كشتيراني خط كانتينري جمهوري اسلامي ايران و كشتيراني اكو( براي حمل مركب بلامانع است.
ز- در صورت درخواست خريدار و تأمين ارز توسط متقاضي، درج شرط هزينه معطلي
( DEMURRAGE CLAUSE ( در شرايط اعتبارات اسنادي بلامانع مي باشد. ضمناً چنانچه
هزينه مذكور پيش بيني نشده باشد با ارائه صورتحساب مربوطه و تقاضاي خريدار، انتقال
وجه هزينه فوق بابت كالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي/ثبت سفارش بروات و صولي اسنادي
درصورت تامين ارز توسط متقاضي، بلامانع است.
ح- عدم درج و حذف مهر پرواز از راهنامه هاي هوائي بلامانع است.
ط- در خصوص كالاهاي وارداتي تحت گروههاي D و C اينكوترمز سال 2515 ، ارائه فاكتور
كرايه حمل الزامي نبوده و حذف آن بلامانع است.
ي- گشايش اعتبار اسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي بصورت C.F.R و C.P.T به
مقاصد داخلي كشور بلامانع است.
تبصره: گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي بصورت C.P.T به مقصدبازرگان و
نيز ترانسشينمنت بنادرتركيه باستثناء موارديكه داراي مجوز خاص ازسوي وزارت راه و
شهرسازي مي باشد، مجاز نمي باشد.
3
03/ شماره : 9399
9019/1/ تاريخ: 11
قسمت دوم – مقررات بيمه :
1 به استناد ماده 05 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري 1305 ارائه
بيمه نامه باربري يا گواهي بيمه مستند به قرارداد بيمه اي صادره توسط مؤسسات مجاز بيمه ايراني
براي محمولات وارداتي الزامي است . لذا گشايش اعتبارات اسنادي/ثبت سفارش بروات وصولي
اسنادي كه مستلزم پرداخت حق بيمه توسط فروشنده مي باشد موكول به درج ارائه نسخه اي از
بيمه نامه يا گواهي بيمه، نزد بيمه گر مجاز ايراني در شرايط اعتباراسنادي و يا همراه اسناد
برات وصولي اسنادي مي باشد.
تبصره : درمواردي كه نسبت به گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي جهت ورود كالا
و خدمت ازمناطق آزادتجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به داخل سرزمين اصلي كشور
اقدام مي گردد، ارائه بيمه نامه درصورت قبول كليه مسووليتهاي مترتبه توسط خريدار ازنظر اين
بانك الزامي ندارد. علي ايحال، بانكها بايد توجه كافي به اخذ پوشش موردنياز از مشتريان براي
درصد تامين نشده ارزش اسناد مبذول نمايند.
2 بموجب اعلام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا،
پارسيان، كارآفرين، رازي، ملّت، سينا، دي، سامان ، نوين ، پاسارگاد ، معلم ، ميهن ،کوثر،
ما )ملت ايران ( ، آرمان ، سرمد ، تعاون،تجارت نو و “حکمت صبا ” مجاز مي باشند در انواع
رشته هاي بيمه اي منجمله بيمه هاي باربري فعاليت نمايند. علاوه بر شركتهاي مذكور صدور بيمه نامه
حمل و نقل كالا توسط شركتهاي بيمه حافظ ، اميد ، ايران معين و آسماري براي محمولاتي كه مبد
آنها خارج از كشور و مقصد آنها يكي از مناطق آزاد تجاري-صنعتي و يا مناطق ويژه اقتصادي )بشرح
پيوست شماره 0 بخش اول مجموعه مقررات ارزي( مي باشد ، بلامانع است . همچنين شرکت بيمه
اتکايي ايرانيان مجاز به فعاليت در زمينه بيمه اتکايي در تمام رشته هاي بيمه اي مي باشد.
3 بيمه نامه باربري مي بايستي تحت يكي از شرايط بيمه اي A ، B و يا C صادرگردد.
4 درخصوص گشايش اعتبارات اسنادي/ثبت سفارش بروات وصولي اسنادي كه مستلزم پرداخت
حق بيمه توسط فروشنده مي باشد بيمه نامه مي بايستي به ارز اعتبار باشد.
0 درصورت درخواست واردكننده كالا، ارائه بيمه نامه ارزي به ارز اعتبار صادره توسط مؤسسات
بيمه ايراني مجاز براي بيمه كالاهاي وارداتي بلامانع است .
6 درمورد بيمه نامه هاي صادره به ريال ، نرخ ارز اعتبار اسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي
ملاد محاسبات مربوطه مي باشد.
0 حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه اعتبار اسنادي /ثبت سفارش برات وصولي اسنادي بشرح
ذيل مي باشد:
الف( درمورد اعتبارات اسنادي /ثبت سفارش بروات وصولي اسنادي باترمهاي D و C
باستثناء ترمهاي C.I.P و C.I.F حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه بميزان ارزش
4
61/ شماره : 67771
6761/6/ تاريخ : 77
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل باضافه 15 درصد مجموع قيمت خريد كالا و هزينه
حمل خواهدبود.
تبصره: درمورد ترمهاي گروه D حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه، بميزان 115 درصد مبلغ
اعتبار اسنادي /ثبت سفارش برات وصولي اسنادي خواهدبود.
ب ( درمورد اعتبارات اسنادي/ثبت سفارش بروات وصولي اسنادي با ترمهاي C.I.P و C.I.F
حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه ، بميزان مجموع قيمت خريد كالا ، بيمه و هزينه
حمل باضافه 15 درصد مجموع قيمت خريد كالا، بيمه و هزينه حمل خواهدبود.
ج ( درمورد اعتبارات اسنادي/ثبت سفارش بروات وصولي اسنادي باترمهاي EX-WORKS و
F حداقل پوشش بيمه در اسناد بيمه، بميزان 125 درصد ارزش كالا خواهدبود.
د ( درمواردي كه خريدار 155 % مبلغ اعتبار اسنادي/ ثبت سفارش برات وصولي اسنادي را
» ج« و » ب« ،» الف « پرداخت نموده، لزومي به احتساب مازاد 15 % دربيمه نامه موضوع بندهاي
نخواهدبود.
8 درموارديكه شركت بيمه خسارات مربوط به بيمه نامه هاي ارزي را بصورت ارزي تامين
مي نمايد واردكننده مجازاست ارز دريافتي را براي ايفاي تعهدارزي خود جهت رفع تعهد
ارزي به بانك مربوطه فروخته و يا براي واردات كالاهاي مجاز مصرف نمايد.
0
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
قسمت سوم: مقررات ارائه گواهي بازرسي درخصوص کليه کالاهاي وارداتي
1 درمورد تمامي كالاهاي وارداتي ارائه گواهي بازرسي با توجه به نوع استاندارد کالا الزامي
بوده و بايستي مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول )پيوست هاي شماره 2و 3( و توسط
شركتهاي بازرسي كننده مجاز )پيوست هاي شماره 9 و 15 ( صادر گردد.
تبصره: طبق توافق بعمل آمده با سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعيين
و درج تعرفه كالاهاي ثبت سفارش شده، نوع استاندارد و ساير شرايط موردنظر سازمان ملي
استاندارد در پروفرما و اوراق ثبت سفارش، بعهده واردكننده و كنترل آن بعهده وزارت صنعت،
معدن و تجارت مي باشد. بانكها صرفاً مهر ثبت سفارش وزارتخانه مذکور را كنترل نموده و
مسووليتي نسبت به كنترل تعرفه كالاي موضوع ثبت سفارش نداشته و برمبناي استاندار د درج
شده موردتاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهندنمود.
2 درصورتيكه واردكننده مطابق متن پيوست شماره 4 تقاضاي حذف بازرسي كالا درمبد را به
تاييد سازمان ملي استاندارد ايران برساند، مجاز است با ارائه فرم مذكور به آن بانك شرط
بازرسي در مبد را حذف نمايد.
تبصره 1 : درخصوص نرخهاي شناور و صادراتي، حذف ارائه گواهي بازرسي صرفاً ازسوي دستگاهها و
سازمانهاي دولتي و با تكميل فرم پيوست شماره 0 توسط بالاترين مقام و يا با امضاي
مجازديگري كه ازسوي ايشان معرفي شده است امكاننذير مي باشد.
تبصره 2: در مورد کالاهاي ”غيرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولاني“ )پيوست شماره 0( درج شرط
بازرسي در مبد الزامي بوده و حذف آن امکان پذير نمي باشد.
تبصرره 3: درصورت درج شرط ارايه گواهي بازرسي در شرايط اعتبار حذف ارايه گواهي بازرسي از
شرايط اعتبار اسنادي امکان پذير نمي باشد.
3 ارائه اصل گواهي بازرسي كالا كه توسط شركت بازرسي مجاز صادرشده، به همراه ساير اسناد
تجاري به بانك كارگزار براي معامله اسناد الزامي مي باشد.
4 انتخاب شركت بازرسي كننده و تغيير آن به عهده خريدار كالا مي باشد، تاييد گواهي بازرسي
صادره ازسوي شركتهاي بازرسي مجازخارجي توسط اتاق بازرگاني محل صدور و يا طبق
بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي مي باشد. » الف « بند 12 از قسمت
تبصره: نام شرکت بازرسي کننده مجاز بايستي پس از دريافت ”نامه پذيرش بازرسي قبل از حمل “
صادره توسط شعبه يا نماينده شرکت بازرسي در ايران مطابق پيوست شماره 6 ممهور به مهر
و در سربرگ شرکت بازرسي در شرايط اعتباراسنادي درج گردد.
0 شركت بازرسي درانتخاب روش بازرسي و محل شروع بازرسي )كمي وكيفي و بسته بندي (
باتوجه به نوع كالاي موردنظر مختار است لكن انجام بازرسي بايستي به نظارت برعمليات
بارگيري كالا و ياتحويل كالا به متصدي حمل )درخصوص هوائي و راه آهن ( خاتمه يافته و
صراحتاً در گواهي بازرسي قيد نمايد كه كالاي بازرسي شده همان كالاي بارگيري و
تحويل شده مي باشد و با شرايط اعتباراسنادي و اصلاحيه هاي بعدي آن و درمورد ثبت سفارش
برات وصولي اسنادي با پروفرما و ساير اسناد وصولي اسنادي مطابقت دارد.
6
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
6 باتوجه به اهميت دريافت كامل اطلاعات و مشخصات كالاهاي مورد بازرسي توسط
شركتهاي بازرسي لازمست پس از گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي
اسنادي طبق فرم )پيوست شماره 8( كتباً به واردكننده ابلاغ گردد تامشخصات و اطلاعات
كامل كالاي مورد سفارش به نمايندگي شركت بازرسي مجاز تعيين شده درايران را ارائه
نمايد رونوشت ابلاغ نيز مي بايستي توسط بانك بمنظور اطلاع و پيگيري براي نمايندگي
شركت بازرسي درايران ارسال گردد.
0 كليه گواهي هاي بازرسي صادره توسط شركتهاي بازرسي ويانمايندگان مجاز آنها فقط بانام و
كاغذ مارد دار شركت اصلي كه نام آن درشرايط اعتباراسنادي قيدگرديده است ، قابل قبول
مي باشد.
8 سفارش انجام کار بازرسي و پرداخت هزينه بازرسي مي تواند برعهده خريدار يا فروشنده كالا
باشد، درصورتيكه اين هزينه بعهده فروشنده باشد، بايد مراتب صراحتاً توسط فروشنده
درپروفرما يا قرارداد فروش تقبل شده باشد.
تبصره : درموارديكه هزينه بازرسي برعهده خريدار است ، درج شرط پرداخت هزينه بازرسي توسط
واردكننده درشرايط اعتبار و يا انتقال هزينه بازرسي پس از طي مراحل ثبت سفارش و درقبال
ارائه اصل صورتحساب هزينه بازرسي صادره توسط مؤسسه بازرسي كننده كه به تاييد اطاق
بازرگاني محل صدور رسيده باشد )درمورد شركتهاي بازرسي ايراني نيازي به تاييد اطاق
بازرگاني ندارد( دروجه مؤسسه بازرسي كننده بلامانع مي باشد.
9 گشايش اعتبار تنخواه بازرسي جهت پرداخت هزينه بازرسي و افزايش آن بلامانع است.
پرداخت وجه درمقابل صورتحساب انجام بازرسي خواهدبود.
15 چنانچه حمل كالاي موضوع اعتبار اسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي به دفعات
( PARTIAL SHIPMENT ( مجاز باشد ارائه گواهي بازرسي جداگانه براي هرمحموله كه
فقط ازطرف همان شركت بازرسي تعيين شده صادر گرديده باشد الزامي است و آن بانك
بايستي ازقبول گواهي بازرسي كلي خودداري نمايند.
11 درصورتيكه محمولات يك اعتباراسنادي/ثبت سفارش برات وصولي از كشورهاي مختلف
حمل گردد انتخاب شركتهاي بازرسي متعدد )براي هر كشور يك شركت بازرسي( بلامانع
است.
12 درصورت مشاهده هرگونه نارسائي و تخلف شركتهاي بازرسي لازم است مراتب را سريعاً به
اين اداره بصورت مشروح منعكس نمايند.
0
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست ها «
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 1 «
بخشي از آئين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
)6777/8/ )مصوب 66
فصل اول – تعاريف و كليات
ماده 1 – ورود و تردد وسايل نقليه جاده اي خارجي اعم از مسافربري و باري در قلمرو جمهوري
اسلامي ايران ، مستلزم اخذ پروانه تردد ازسازمان حمل ونقل و پايانه وپرداخت مابه التفاوت
سوخت است .
است . » مقررات تردد وسايل نقليه خارجي » تبصره 1 – منظور از قانون در اين آئين نامه ، قانون
تبصره 2 – منظور از وسيله نقليه خارجي ، وسيله نقليه اي است كه دريكي از كشورهاي خارجي ثبت و
شماره گذاري شده و براساس قوانين و مقررات مربوط مجاز به حمل ونقل بار يا مسافر
بين المللي باشد.
تبصره 3 – منظور از مابه التفاوت سوخت مصرفي ، مابه التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل ونقل با
قيمت هاي متعارف خارجي است كه براساس طول مسير تردد و متوسط مصرف سوخت
هريك از وسايل نقليه خارجي و در چارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده
وسايل نقليه ، توسط سازمان حمل ونقل وپايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه
خارجي به حساب خزانه واريزميشود.
8
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
فصل سوم – مقررات حمل كالاهاي وارداتي كشور
ماده 25 – دراجراي تبصره 2 قانون ، كليه صاحبان كالاهاي ايراني كه از ناوگان خارجي )زميني ،
دريايي ، هوايي ( نسبت به حمل و ورود كالاهاي خود به داخل كشور استفاده مي كنند موظف
به اخذ مجوز حمل كالا قبل از مراحل گشايش اعتبار از سازمان حمل ونقل پايانه هستند.
تبصره – موارد استثناء دررابطه با صدور مجوز كلي براي كالاهايي كه داراي شرايط خاص حجمي يا
وزني هستند بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي ذيربط به تصويب شوراي عالي
ترابري مي رسد.
ماده 21 – بانك مركزي و بانكهاي عامل گشايش اعتبار و گمرد ايران بايد در انجام وظايف مربوط ،
مجوز حمل كالا را به عنوان يكي از اسناد موردنياز منظور و مطالبه كنند. درصورت عدم ارائه
مجوز حمل توسط صاحب كالا، سازمانهاي مذكور از گشايش اعتبار يا ترخيص كالا،
خودداري خواهندكرد.
ماده 22 – درزمان صدور مجوز، سازمان حمل ونقل وپايانه موظف است درصورت وجود ناوگان ايراني
ميزان عوارض ده درصد) 15 %( كل كرايه حمل را كه بايد توسط صاحب كالا به حساب خزانه
واريزشود، در مجوز حمل قيدنمايد ودرصورت تشخيص وجودنداشتن ناوگان ايراني ، مراتب
بايد در مجوز حمل صادرشده قيد وتائيدشود.
تبصره – كرايه واقعي حمل كالاي تحويلي درمقصد)سي انداف (،براساس نرخ متعارف حمل كالا و
توسط سازمان حمل ونقل وپايانه تعيين ميشود. » ارز خريدكالا » بقيمت
ماده 23 – درموارد مشمول پرداخت عوارض كرايه حمل ، بانكهاي عامل گشايش اعتبار موظف هستند
فيش بانكي پرداخت عوارض ده درصد) 15 %( را براساس مجوز حمل صادرشده درزمان معامله
اسناد از صاحبان كالا دريافت و در مدارد خريدكالا منظوركنند.
9
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 2 «
The original inspection certificate issued not prior to bill of lading date by )نام شركت بازرسي كننده ( or its authorized agents on )نام شركت بازرسي كننده ( letterhead certifying that the goods
shipped/inspected are in conformity with the quality, and quantity and packing of the goods loaded/delivered and are strictly complying with specifications of the goods indicated in the relative proforma invoice (P/I) and the terms of the letter of credit and all subsequent amendments as presented to us by the buyer. Such inspection certificate shall verify that the goods are in conformity with ISIRI acceptable standard(s)/normative document(s) as mentioned in P/I and should be attested by the local chamber of commerce, where it has been issued
15
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 3 «
The original inspection certificate issued not prior to B/L date by
)نام شركت بازرسي كننده ( or its authorized agents on )نام شركت بازرسي كننده ( letter head certifying that :
“The quality, quantity and packing of the goods loaded/delivered are strictly complying with specifications of the goods indicated in the relative proforma invoice , the terms of the L/C and any amendments made thereto as presented to (نام شركت بازرسي كننده ) by the buyer.”
Such inspection certificate must be certified by the chamber of commerce.
11
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 4 «
مديركل محترم استاندارد استان ………………………………….
شماره :
تاريخ :
باسلام،
ا ينجانب ………………………………………مديرعامل شركت …………………………………… متقاضي گشايش اعتبار اسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي
و حواله كالا)ها(ي مندرج در پروفرماي شماره ………………………………………… كه از منابع توليدي معتبر و مطابق استانداردهاي مورد قبول آن سازمان
خريداري و واجد يكي از شرايط ويژه ذيل :
□ داراي گواهينامه ثبت كالا از سازمان ملي استاندارد ايران )گواهي COR )
□ داراي گواهينامه ثبت نام و نشان تجاري از سازمان ملي استاندارد ايران )گواهي COBR )
□ کالاي خاص
□ بعنوان مواد اوليه و حد واسط توليد
□ قابل آزمون در داخل كشور است
□ با ارزش فوب زير دوهزار دلار
□ داراي مجوز از ساير دستگاههاي مجاز
□ عدم شمول مقررات استاندارد اجباري
31 /ر خريداري و وارد / مي باشد و مي تواند با يكي از روش هاي ديگر مندرج در روش اجرايي ارزيابي انطباق به شماره 235
كشور شده و از آن اداره كل گواهينامه انطباق جهت ترخيص از گمرد دريافت نمايد.
لذا خواهشمند است دستور فرمائيد درصورت تاييد، مراتب جهت حذف بازرسي در مبد به بانك ………………………….. اعلام گردد.
ضمناً براساس بررسي ها و ارزيابي انطباق بعمل آمده ”تعهد مي نمايم“ كالا)ها(ي وارداتي موضوع پروفرماي فوق الذكر از نظر ايمني و سلامت
مصرف كننده و كيفيت، مطابق استاندارد)ها(ي مورد قبول يا ضوابط فني قابل قبول مندرج در پروفرما بوده و كليه مسووليتهاي ناشي از آن را
مي پذيرم
نام و نام خانوادگي و امضاء
مجاز و مهر شركت واردكننده كالا
رياست محترم بانك ……….
شماره :
تاريخ :
باسلام،
ب دينوسيله اعلام مي دارد ارائه گواهينامه بازرسي در مبد ) COI ( به منظور ارزيابي کيفي محموله فوق الذکر مورد نياز اين
سازمان نبوده و با حذف بازرسي در مبد جهت گشايش اعتبار اسنادي/ثبت سفارش برات وصولي اسنادي و حواله موافقت
مي گردد.
بديهي است دريافت هرگونه مستندي از سوي آن رياست محترم در جهت حفظ منافع بانک متبوع متصور خواهد بود
مدير كل استاندارد استان …………………………….
12
فرم تقاضاي حذف بازرسي كالا در مبدأأدبم رد لااك يسرزاب فذح ياضاقت مرف
11/ شماره: 6111
6767/17/ تاريخ: 67
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 5 «
به بانك :
از : )نام واردكننده(
بدينوسيله اعلام مي گردد كه ارائه گواهي بازرسي )سوريانس ( صادره توسط
شركتهاي بازرسي كننده معتبر بين المللي براي ورود )كالا(
مشمول تعرفه كه به موجب پروفرماي شماره
مورخ شركت)فروشنده (
به ميزان )مقدار كالا( به مبلغ )ارز(
توسط )نام واردكننده ( ضرورت ندارد. بديهي است
)نام واردكننده( كليه مسووليت هاي ناشي از حذف گواهي سورويانس را باآگاهي
كامل مي پذيرد.
13
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 1 «
”فرم نامه پذيرش بازرسي قبل از حمل“
رياست محترم بانک ……………………………………………….
احتراماً، ، بدينوسيله اين شرکت ……………………………………… آمادگي خود را نسبت به انجام
بازرسي قبل از حمل کالاي وارداتي )نام کالا ……………………………………………………………….(
متعلق به شرکت …………………………………………………… موضوع پروفرمااينويس (P/I)
شماره ………………………………………………… مورخ …………………………اعلام مي نمايد.
بدينوسيله تاييد مي گردد قرارداد بازرسي طبق ضوابط ابلاغي از سوي سازمان ملي استاندارد ايران
منعقد شده و بازرسي قبل از حمل و صدور گواهي بازرسي نيز براساس قرارداد بازرسي و ضوابط
مربوطه انجام شود.
نام و نام خانوادگي
مديرعامل شرکت …………………………………………
امضاء:
تاريخ:
14
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
پيوست شماره 7
51
11/ شماره: 6111
6767/17/ تاريخ: 67
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
پيوست شماره 7
11/ شماره: 6111
6767/17/ تاريخ: 67
51
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
پيوست شماره 7
11/ شماره: 6111
6767/17/ تاريخ: 67
51
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
پيوست شماره 7
11/ شماره: 6111
6767/17/ تاريخ: 67
51
03/ شماره : 9301
13/91/ تاريخ: 91
» پيوست شماره 8 «
شركت /سازمان
آقاي
موضوع :گشايش اعتباراسنادي يا ثبت سفارش براتي شماره
ضمن اعلام گشايش و ابلاغ اعتباراسنادي مزبور به اطلاع مي رساند به موجب مقررات ارزي آن )نام
واردكننده ( موظف مي باشد كه به محض گشايش اعتباراسنادي و يا انجام اصلاحيه هاي بعدي اعتبار
مشخصات و اطلاعات كامل كالاي مورد سفارش و شرايط بسته بندي ، بارگيري و حمل را براي بازرسي
كالا در اختيار نماينده شركت بازرسي تعيين شده در ايران كه ذيلا” نام و آدرس آن درج مي گردد
قراردهد. ضمنا” يادآوري مي نمايد كه مسووليت بروز هر گونه خسارت ناشي از عدم ارائه بموقع
اطلاعات لازم در اين زمينه با آن )نام واردكننده ( خواهدبود.
به پيوست رونوشت تلكس مخابره شده – متن اعتباراسنادي ابلاغ شده جهت ارسال به شركت
بازرسي كننده ارسال مي گردد.
بانك شعبه
نام و آدرس نماينده شركت بازرسي تعيين شده در شرايط اعتبار:
رونوشت : جهت اطلاع و تماس با واردكننده جهت اخذ اطلاعات و مدارد لازم براي انجام بازرسي
كالا به شركت ……………………نماينده شركت بازرسي كننده ارسال مي گردد.
بانك شعبه
آدرس واردكننده :
تلفن واردكننده :
91
69/
شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 9
شركتهاي بازرسي ”خارجي“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي Foreign Inspection Companies
Field زمينه بازرسي
Name &Address of Agency or Branch Office Tel& Fax نام و نشاني نمايندگي يا شعبه
تلفن و دورنگار
Address of Central Office Tel & xaF
نشاني دفتر مركزي
تلفن و دورنگار
Name of Inspection Co. نام شركت بازرسي No. IMPORT : -FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS – PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS – MINERALS – CONSUMER PRODUCTS EXCLUDING VEHICLE – INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING, MINING , AGRICULTURAL MACHINARY , LIFTS , TYPE OF CRAINES , PRESSURE VESSELS , LIFT TRUCK , PLAY GROUND EQUIPMENT -مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي : به استثناي خودرو
– كالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي و معدني، کشاورزي،
مخازن تحت فشار و شهربازي، بالابرها و انواع جرثقيل ، ليفتراک و تجهيزات
شهربازي و بادي وارداتي در سراسر دنيا
BUREAU VERITAS IRAN
2FLOOR – NO , 8 , GOLDAN ST , AFRICA BLV – TEHRAN – IRAN – PO BAX : 1966883477
Tel:(98-21) 22057422 (9LINE)
Fax:(98-21)22057352 شعبه بيرووريتاس ايران
تهران – خيابان آفريقا- کوچه گلدان – پلاک 8 – طبقه 2
صندوق پستي 1966883400
تلفن: 22500422 دورنگار: 22500302
67/71 Boulevard du chateau 92200 – Neuilly – Sur – Seine – France Phone:+33 (01) 155247000 Fax: +33 (01)155247001
BUREAU VERITAS
1 IMPORT: — FOOD STUFF,AGRICULTURAL PRODUCTS&HERBAL OILS.
.– PETROLEUM & PETROCHEMICAL PRODUCTS : PETROCHEMICAL
— MINERALS . مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغنهاي گياهي.
نفت و مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
مواد معدني.
وارداتي در سراسر دنيا
CONTROL UNION
Unit 6 – 2nd Floor – No . 70Ghods – St. – North Sohrevardi St.- TEHRAN – IRAN
Tel: (98-21) 8843 45 46 Fax: (98-21) 88438200
شرکت کنترل يونيون
تهران – خيابان سهروردي شمالي – کوچه حميد قدس – پلاک 05 – طبقه
دوم – واحد 6
تلفن : 88434046 دورنگار: 88438255
BOOMPJES270 ، 3011 XZ – Rotterdam THE NETHERLANDS
Tel:+ 3110-2823390
Fax:+ 3110 – 4123967
CONTROL UNION HOLDING (C.U.H) B.V.
2
22
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 9
شركتهاي بازرسي ”خارجي“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي Foreign Inspection Companies
Field زمينه بازرسي
Name &Address of Agency or Branch Office Tel& Fax نام و نشاني نمايندگي يا شعبه
تلفن و دورنگار
Address of Central Office leT & xaF
نشاني دفتر مركزي
تلفن و دورنگار
Name of Inspection Co. نام شركت بازرسي No.
IMPORT:
-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS&HERBAL OILS
– CONSUMER PRODUCTS: CHEMICAL , ELECTRICAL HOUSE HOLD APPLIANCES& HOUSE HOLD PRODUCTS, ELECTRONIC PRODUCTS, TEXTILES& LEATHER, PC. AUDIO-VIDEO EQUIPMENT, VEHICLE PARTS
– INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING,MINING,AGRICULTURAL MACHINARY, LIFTS, TYPES OF CRANES,PRESSURE VESSELS,LIFT TRUCK,PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT
– MINERALS
مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
کالاهاي مصرفي: شيميايي ، لوازم خانگي برقي و اثاثيه خانگي ، کالاي
الکترونيکي ، نساجي و چرم ، رايانه شخصي ، صوتي و تصويري ، قطعات خودرو
کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني و کشاورزي،
انواع جرثقيل، مخازن تحت فشار، تجهيزات شهر بازي و بادي
مواد معدني وارداتي از سراسر دنيا
COTECNA INSPECTION (IRAN)
No. 48-37th Ave- sarafha st.-saadat abaad
TEHRAN- IRAN
Tel ,Fax : 88684367
شعبه شرکت کوتکنا ايران
تهران– سعادت آباد-خيابان شهيد صرافها-خيابان سي و هفتم-پلاک 84 -طبقه اول
تلفکس: 88684360
58 Rue de La Terrassiere 1211
Geneva 6
SWITZERLAND
Tel: 0041 22 849 6900
Fax:0041 22 849 6909 COTECNA INSPECTION S.A 
3
 بر اساس اعلام سازمان ملي استاندارد ايران شرکت بازرسي COTECNA INSPECTION S.A 6927 به علت تعليق در دامنه کاري مربوط به مواد غذايي و محصولات کشاورزي )از گروه مواد غذايي، /7/ 6921 الي 92 /7/ از تاريخ 92
محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي( در گستره جغرافيايي سراسر دنيا در زمينه بازرسي کالاهاي وارداتي به مدت يک سال مجاز به ارائه خدمات و صدور گواهي بازرسي در دامنه کاري مذکور نمي باشد .
21
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 9
شركتهاي بازرسي ”خارجي“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي Foreign Inspection Companies
Field زمينه بازرسي
Name &Address of Agency or Branch Office Tel& Fax نام و نشاني نمايندگي يا شعبه
تلفن و دورنگار
Address of Central Office Tel & xaF
نشاني دفتر مركزي
تلفن و دورنگار
Name of Inspection Co. نام شركت بازرسي No.
IMPORT:
-FOODSTUFF & AGRICULTURAL PRODUCTS & HERBAL OILS
– PETROLEUM & PETROCHEMICAL PRODUCTS
– MINERALS – CONSUMER PRODUCTS : EXCLUDING VEHICLE – INDUSTRIAL PRODUCTS : : EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING, MINING, AGRICULTURAL MACHINARY, LIFTS, TYPE OF CRAINES, PRESSURE VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND EQUIPMENT.
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: به استثناي خودرو
– کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني، کشاورزي،
بالابر، انواع جرثقيل، مخازن تحت فشار، ليفتراک و تجهيزات شهر بازي
وارداتي از سراسر دنيا
Industrial Management Services Center
(I.M.S.C) Co
No.15,4th Alley, Ahmad Ghasir (Bokharest) St. Tehran-Iran
Tel: (+98) 21 88734379 Fax: : (+98) 21 88734905
شرکت مرکز خدمات مديريت صنايع
تهران، خيابان احمد قصير )بخارست(، خيابان چهارم، پلاک 10
521 – تلفن: 88034309
521- دورنگار: 88034950
15-6 , Nihonbashi, Kabuto , Cho,
chuo – Ku , Tokyo 103-0026 JAPAN Tel: (81-3)3669-5182 Fax: (81-3)3669-5190
OVERSEAS MERCHANDISE INSPECTION CO.Ltd (OMIC)
4 IMPORT: -FOODSTUFF & AGRICULTURAL & HERBAL -OILS PRODUCTS PETROLEUM & PETROCHEMICAL PRODUCTS -MINERALS -CONSUMER PRODUCTS : EXCLUDING VEHICLES -INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING , MINING , AGRICULTURAL MACHINARY , LIFTS , TYPE OF CRAINES , PRESSURE VESSELS , LIFT TRUCK, PLAY GROUND EQUIPMENT IN THE WORLS – مواد غذايي ، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي : به استثناي خودرو
– کالاهاي صنعتي : به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني، کشاورز ي،
بالابر، انواع جرثقيل، مخازن تحت فشار، ليفتراک و تجهيزات شهربازي
وارداتي از سراسر دنيا
BALIVAN CO. No. 17 – Ketab Sara Building – Delafrooz Alley – 6th St. – Khaled Eslamboli Ave.
TEHRAN- IRAN
Tel:(98-21) 88107630- 32
Fax:(98-21) 8871 78 19
شرکت بليوان
تهران – خيابان خالداسلامبولي – كوچه ششم – كوي دل افروز
– شماره 10 -ساختمان كتاب سرا
88150635 – تلفن: 32
دورنگار: 88010819
Getriedestr 7 , D- 28217 – Bremen
GERMANY
Tel: (+49)421 61 8080
Fax:(+49)421 61 2429
SEAPORT CONTROLLERS INTERNATIONAL GmbH 
5  تا اطلاع ثانوي مجاز به فعاليت نمي باشد.
22
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 6
شركتهاي بازرسي ”خارجي“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي Foreign Inspection Companies Field زمينه بازرسي
Name &Address of Agency or Branch Office Tel & Fax نام و نشاني نمايندگي يا شعبه
تلفن و دورنگار
Address of Central Office Tel & xaF
نشاني دفتر مركزي
تلفن و دورنگار
Name of Inspection Co. نام شركت بازرسي No.
IMPORT:
-FOODSTUFF & AGRICULTURAL PRODUCTS & HERBAL OILS
– PETROLEUM & PETROCHEMICAL PRODUCTS – MINERALS -CONSUMER PRODUCTS -INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING TYPE OF CRAINES
– مواد غذايي ، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي
– کالاهاي صنعتي : به استثناي انواع جرثقيل
وارداتي از سراسر دنيا
S.G.S(IRAN) Ltd
No. 73-18th Alley – Bokharest – Arjantin Square
TEHRAN- IRAN
Tel:(98-21) 88736554 _ 88542400
Fax:(98-21)8873 60 75
شركت اس جي اس )ايران( ليميتد
تهران – ميدان آرژانتين – اول بخارست – نبش کوچه 18 – پلاک 03
تلفن: 88042455 و 88036004
دورنگار: 88036500
1 PLACE DES ALPES,
P.O.BOX:2152
1211 Geneva 1,
SWITZERLAND
Tel 🙁 41-22) 7399111
Fax: (41-22) 7399886
 SGS S.A
6
 بر اساس اعلام سازمان ملي استاندارد ايران شرکت بازرسي SGS S.A 6927 به علت تعليق در دامنه کاري مربوط به تجهيزات مکانيکي )از گروه کالاهاي صنعتي(، قطعات خودرو، سلولزي، /7/ 6921 الي 92 /7/ از تاريخ 92
)از گروه کالاهاي مصرفي( و مواد غذايي )از گروه مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي( در حوزه هاي جغرافيايي آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه و آفريقا در زمينه بازرسي کالاهاي وارداتي به مدت يک سال مجاز به ارائه
خدمات و صدور گواهي بازرسي در موارد مذکور نمي باشد .
23
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
1
شركت بازرسي بين المللي
شاردين آفرين )سهامي خاص(
SHARDIN AFARIN INTERNATIONAL
INSPECTION CO.
تهران – خيابان وليعصر – خيابان توانير – شماره 52 –طبقه
چهارم
88808021 دورنگار: 88098000 – تلفن: 35
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي : به استثناي خودرو
– کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي ، معدني،
کشاورزي، بالابر، انواع جرثقيل، مخازن تحت فشار، ليفتراک ، تجهيزات
شهربازي وارداتي از سراسر دنيا
2
شرکت بازرسي فني ايرانيان
IRANIAN INSPECTION Co.
تهران – ميدان فاطمي – خيابان جويبار – شماره 20
تلفن : 88894016 دورنگار: 88954609
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي :مايعات آلي، روغن هاي
غيرآلي و پتروشيمي
– کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي،
معدني، کشاورزي، بالابر، انواع جرثقيل، ليفتراک و تجهيزات
شهر بازي و بادي و مخازن تحت فشار
وارداتي از اروپا و آسيا
3 شركت بازرسي فني و كنترل
خوردگي تكين كو
TECHIN CO TECHNICAL INSPECTION & CORROSION CONTROL CO. – تهران – خيابان استاد مطهري- خيابان كوه نور –پلاک 18
طبقه دوم واحد 11
88029028- تلفن: 30
دورنگار: 88041545
-موادغذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
-نفت و موادنفتي و پتروشيمي
-موادمعدني
-کالاهاي مصرفي: به استثناي خودرو و موتورسيکلت
-کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي و
معدني، کشاورزي و تجهيزات شهر بازي و بادي
وارداتي از سراسر دنيا
4
شركت بازرسي كيفيت
و استاندارد ايران
IRANIAN STANDARD & QUALITY INSPECTION CO. تهران – خيابان کارگر شمالي – نرسيده به بزرگراه
جلال آل احمد – روبروي دانشکده اقتصاد – شماره 1840
88525960 – تلفن : 88525343
دورنگار: 88525045
– موادغذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي : پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي
-کالاهاي مصرفي وارداتي از اروپا و آسيا
0
شركت بازرسي مهندسي ايران
IRAN ENGINEERING
INSPECTION CO.
تهران–خيابان وليعصر–بالاتر از پارد ساعي-شماره 2434
تلفن: 88000051 دورنگار: 88886315
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و موادنفتي و پتروشيمي:پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي
– کالاهاي مصرفي وارداتي از سراسر دنيا
24
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
6 شركت بازرسي مهندسي
و صنعتي ايران
INDUSTRIAL & ENGINEERING INSPECTION CO. of IRAN
تهران – خيابان وليعصر – روبروي پارد ملت – خيابان اسفنديار –
شماره 62
تلفن: 88008892
دورنگار : 8002355
مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و موادنفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي:به استثناي خودرو و موتورسيکلت
– کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني، کشاورزي، بالابر، انواع
جرثقيل، مخازن تحت فشار، ليفتراک و تجهيزات شهر بازي و بادي
وارداتي از سراسر دنيا
0 شركت بين المللي بازرسي
كالاي تجاري
INTERNATIONAL GOODS INSPECTION CO.(IGI)
تهران – خيابان استاد مطهري – بالاتر از خيابان قائم مقام فراهاني –
شماره 334
88833101 دورنگار: 88833109 – تلفن: 3
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: کليه کالاهاي مصرفي به استثناي خودرو
– کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني، کشاورزي، بالابر، انواع
جرثقيل، مخازن تحت فشار، ليفتراک و تجهيزات شهربازي وارداتي از سراسر دنيا
8
شركت خدمات بازرسي
بين المللي بخرد
BEKHRAD INTERNATIONAL
INSPECTION SERVICES (B.I.S)
تهران- خيابان دكتر شريعتي – بالاتر از خيابان
ميرداماد– ايستگاه مينا – کوچه زرين – برج مينا –
1189 –طبقه ششم / شماره 1
تلفن: 22894340 دورنگار: 22894354
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي : به استنثناي ماشين آلات سنگين ، راهسازي و معدني، کشاورزي، مخازن تحت
فشار و تجهيزات شهربازي و بادي، انواع جرثقيل و ليفتراک
– کالاهاي مصرفي: به استثناي موتورسيکلت وارداتي از سراسر دنيا
9
شركت خدمات کيفيت
آريا اس جي اس
ARYA SGS QUALITY SERVICES CO.
تهران – ميدان توحيد-نصرت غربي – پلاک 19
تلفن : 66092139
دورنگار: 66424048
نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي، مايعات آلي و روغن هاي غيرآلي
کالاهاي مصرفي: سلولزي، نساجي، پليمر
کالاهاي صنعتي: ماشين آلات و تجهيزات مکانيکي، الکتريکي، ابزار دقيق
وارداتي از سراسر دنيا
15
شرکت مهندسي و بازرسي فني
ايکا
IKA ENGINEERING & TECHNICAL INSPECTION CO.
تهران – بزرگراه آفريقا – بلوار آرش – شماره 4
تلفن: 88098582
دورنگار: 88094920
مواد معدني
کالاهاي مصرفي: شيميايي، لوازم مکانيکي و قطعات خودرو
کالاهاي صنعتي: ماشين آلات و تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي ، تجهيزات معدني، صنايع فلزي ،
تجهيزات صنايع حمل و نقل ريلي، آبياري، تجهيزات مکانيکي و ابزار دقيق وارداتي از سراسردنيا
11 شرکت بازرسي مهندسي
آزمون آساپارسه
AZMOON ASA PARSE INSPECTION ENGINEERING CO.
تهران –خيابان بهارجنوبي– برج تجاري بهار–طبقه چهارم –
واحد 084
00610620 – تلفن و دورنگار : 00610189
– موادغذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت، مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– کالاهاي مصرفي: خودرو و موتورسيکلت و قطعات آن، اثاثيه خانگي، لوازم پزشکي، الکتريکي و
الکترونيکي و سلولزي
– کالاهاي صنعتي : تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي، ماشين آلات صنعتي )خط توليد(، تجهيزات
مکانيکي، تجهيزات پزشکي ، تجهيزات نفت و گاز وارداتي از سراسر دنيا
22
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
12 شرکت بازرسي فني نسا بين الملل
NASA INTERNATIONAL INSPECTION CO. (N.I.C)
تهران – خيابان وليعصر)عج(- روبروي ورودي اصلي پارک ملت پلاک 2610
19600- طبقه 3 – واحد 12 – کدپستي: 43188
تلفن: 22660555 دورنگار : 22668555
– مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
-نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
-مواد معدني
کالاهاي مصرفي : به استثناي خودرو و موتورسيکلت
کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي و معدني ،
کشاورزي، مخازن تحت فشار و بالابر و انواع جرثقيل ، ليفتراک و
تجهيزات شهر بازي و بادي وارداتي از سراسر دنيا
13 شرکت تو آر اينسپکشن اند کواليتي
سرويسز کيش
2R INSPECTION &QUALITY SERVICES KISH CO.
کيش-شهرک ميرمهنا-فاز جي 01 -نبش فجر 0-قطعه 01 -واحد 3
1658- تلفن : 8855243
1658- فکس : 8855248
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: لوازم برقي خانگي، اثاثيه خانگي ، قطعات
خودرو، شيميايي و پليمر ، لوازم الکتريکي و الکترونيکي ،
سلولزي
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي،
ماشين آلات صنعتي، تجهيزات مکانيکي و ابزار دقيق، تجهيزات
چرخشي، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
وارداتي از سراسر دنيا
14 شرکت بازرسي فني بين المللي پسنج PESSANJ INTERNATIONAL TECHNICAL INSPECTION CO .
– تهران – يوسف آباد- کوچه پله سوم- خيابان وليعصر- پلاک 2224
برج سرو ساعي- طبقه 16 – واحد 1652 – کد پستي : 1433894693
8 خط( ( تلفکس: 88000890
– مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و موادنفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي : تجهيزات و ماشين آلات صنعتي و صنايع فلزي
– کالاهاي مصرفي: تجهيزات پزشکي،برق و الکترونيک، لوازم
خانگي ، شيميايي و بهداشتي ، قطعات خودرو ، سلولزي ،
نساجي و چرم وارداتي از سراسر دنيا
10 شرکت اطلس اينسپکشن سرويس ATLAS INSPECTION SERVICES CO.
تهران – بزرگراه آفريقا – نبش گلشهر- شماره 118 – طبقه چهارم – واحد 454
تلفن: 22519292
دورنگار : 22509505
-مواد غذايي ، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
-نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
-مواد معدني
-کالاهاي صنعتي : تجهيزات نفت ، گاز و پتروشيمي،تجهيزات
مکانيکي و الکتريکي
– کالاهاي مصرفي : نساجي، وسايل خانگي ، شيشه آلات ،
سراميک ، لوازم آرايشي ، قطعات خودرو ، لوازم برقي خانگي و
الکترونيکي وارداتي از سراسر دنيا
16 شرکت گروه بازرسي فني بين المللي
آرياطوس متحد
ARIA TOOS MOTTAHED INTERNATIONAL TECHNICAL INSPECTION GROUP CO.
تهران – سعادت آباد-بلوارفرهنگ- ساختمان بيژن- پلاک 3- واحد 1
521- تلفن: 22564945
521- فاکس: 22560260
مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
مواد معدني
کالاهاي صنعتي: تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي ،
ماشين آلات صنعتي ، ابزار دقيق ، تجهيزات الکتريکي و
الکترونيکي، تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي ، ادوات
کشاورزي و تجهيزات پزشکي
کالاهاي مصرفي: لوازم الکتريکي و الکترونيکي، شيميايي،
لوازم برقي خانگي ، قطعات خودرو، محصولات نساجي و
سلولزي وارداتي از آسيا ، روسيه و کشورهاي تازه
استقلال يافته، خاورميانه و آفريقا، اروپا
62
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
10
شرکت بازرسي
روشاک پايا کنترل
ROSHAK PAYA CONTROL INSPECTION CO. تهران– بلوار مرزداران- خيابان ابوالفضل – بوستان
هفتم غربي- پلاک 6- طبقه 3- واحد 9 و 15
44383903 ، تلفن و دورنگار: 44383395
– موادغذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي)خط توليد (، تجهيزات مکانيک ي و صنايع فلزي ،
تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
– کالاهاي مصرفي: خودرو، قطعات خودرو، قطعات موتورسيکلت، لوازم پزشکي، محصولات
سلولزي، نساجي و چرم، لوازم الکتريکي و الکترونيکي، لوازم برقي خانگي ، شيميايي
وارداتي از سراسر دنيا
18
شرکت بازرسي اينترتک
قشم INTERTEK QESHM INSPECTION CO. قشم- مجتمع تجاري اداري خليج فارس- طبقه
دوم-پلاک 00
5063 – تلفکس: 0233010
– موادغذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– معدني
– کالاهاي مصرفي: لوازم برقي و الکترونيکي، مهندسي پزشکي
-کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي، تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي
وارداتي از آسيا و اروپا
19
شرکت بين المللي
بازرسي کيفيت ايدرا
IDRA INTERNATIONAL QUALITY INSPECTION CO. – تهران– خيابان شهيد دستگردي – پلاک 248
واحد 1
تلفن: 22200635 دورنگار : 22200602
– موادغذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: خودرو و قطعات خودرو )به استثناء موتورسيکلت (، شيميايي، محصولات
سلولزي، لوازم پزشکي، لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم الکتريکي و الکترونيکي، اثاثيه خانگي و
نساجي و چرم، تجهيزات مکانيکي، صنايع فلزي، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
-کالاهاي صنعتي: تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي، تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، کشاورزي، راه سازي،
معدني، ساختماني وارداتي از سراسر دنيا
25
شرکت رده بندي
آسيا – کيش
ASIA-KISH CLASSIFICATION COMPANY (ACS)
کيش-بازار هرمز-بالاي هزارکالا-واحد E105
5064- تلفن : 4401619
5064- دورنگار : 4401640
-مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
-نفت و مواد نفتي و پتروشيمي : پتروشيمي
کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني، کشاورزي، بالابر، تجهيزات شهربازي
وارداتي از اروپا ، امريکاي جنوبي، آسيا و خاورميانه
21
شرکت بازرسي فني
فلات پژواک
FALAT PEJVAK TECHNICAL INSPECTION CO. – تهران –ميدان ونک – کوچه نگار – پلاک 21
واحد 6
521- تلفن: 43905555
521- دورنگار : 43905111
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
-نفت، مواد نفتي و پتروشيمي
مواد معدني : مصالح ساختماني غير فلزي
کالاهاي مصرفي: لوازم خانگي برقي، الکترونيکي، الکتريکي، مواد شيميايي، نساجي و چرم، قطعات
خودرو، لوازم و محصولات آرايشي و بهداشتي
کالاهاي صنعتي: تجهيزات الکتريکي، بالابر، انواع جرثقيل و ليفتراک، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات
پزشکي، تجهيزات مکانيکي
وارداتي از آسيا، اروپا و امريکا، کانادا
22
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
22
شرکت بازرسي بين المللي
بازآفرينان صنعت جنوب
BAZAFARINAN SANAT JONOUB INTERNATIONAL INSPECTION (B.S.J) تهران – خيابان بهشتي- خيابان پاکستان- کوچه
چهارم- پلاک 13 – طبقه چهارم-واحد 8
کدپستي: 1031646119
88031001 – تلفن : 3
دورنگار : 88031004
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي: مواد غذايي و محصولات
کشاورزي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي )خط توليد( ، تجهيزات نفت،گاز و پتروشيمي، ليفتراک،
جرثقيل، تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي
– کالاهاي مصرفي: قطعات خودرو، نساجي و سلولزي، چرم، لوازم پزشکي ، لوازم الکتريکي و
الکتترونيکي ، لوازم برقي خانگي
وارداتي از اروپا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکا، آفريقا و خاورميانه
23 شرکت بازرسي فرا دانش FARADANESH INSPECTION CO. تهران – خيابان کريم خان زند – خيابان استاد
نجات الهي )ويلا( –پلاک 280 – واحد 051
تلفن: 88920019
دورنگار: 88920020
– مواد غذايي ، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: قطعات فلزي، قطعات خودرو ، لوازم برقي خانگي ، اثاثيه خانگي ،
لوازم الکتريکي و الکترونيکي، محصولات آرايشي و بهداشتي، نساجي
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي ، تجهيزات نفت،گاز، پتروشيمي، تجهيزات
الکتريکي و الکترونيکي ، صنايع فلزي وارداتي از سراسر دنيا
24 شرکت مهندسي صنعتي فهامه FAHAMEH ENGINEERING INDUSTRIAL.CO
تهران – خيابان جمال الدين اسدآبادي)يوسف
آباد( خيابان 23 – خيابان موج-پلاک 15 طبقه
چهارم –کدپستي 1433843631
88482430- تلفن: 8
دورنگار: 88056088
– مواد غذايي، کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني و
کشاورزي، تجهيزات شهربازي، انواع جرثقيل و ليفتراک
– کالاهاي مصرفي وارداتي از اروپا، آسيا ، خاورميانه و آفريقا
20 شرکت مهندسي تجهيزات
آب و برق ايران
IRAN WATER & ELECTRICAL EQUIPMENT ENGINEERING CO.
تهران- خيابان ميرزاي شيرازي شمالي
پلاک 242 – طبقه سوم
تلفن : 88059904
دورنگار: 88059903
-نفت و مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– کالاهاي صنعتي : ماشين آلات و قطعات در صنعت آب و برق، ابزار دقيق
ادوات کشاورزي، تجهيزات نفت و گاز، صنايع فلزي، کالاهاي برقي و الکترونيکي
– کالاهاي مصرفي: لوازم برقي خانگي، کالاهاي برقي و الکترونيکي، تاير و
تيوپ، محصولات پليمري، قطعات خودرو، انواع رنگ ها
وارداتي از اروپا، آسيا و اقيانوسيه
26 شرکت نوآوران کيفيت پارس PARS QUALITY INNOVATORS COMPANY(P.Q.I) تهران- خيابان شهرآرا- جنب اداره گذرنامه
پلاک 63 طبقه همکف
66090481 ،66090440 ، تلفن: 66090446
دورنگار: 66438902
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: خودرو و قطعات خودرو، لوازم برقي و الکترونيکي، اثاثيه
خانگي، لوازم برقي خانگي،محصولات پليمري، نساجي و چرم
– کالاهاي صنعتي: مکانيک و صنايع فلزي، تجهيزات صنعتي، کشاورزي، ريلي،
راه سازي، ادوات آبياري، تجهيزات الکتريکي، تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي
وارداتي از اروپا ، آسيا و اقيانوسيه ، خاورميانه و آفريقا
28
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
20 شرکت مهندسي مشاور آب کرخه AB KARKHEH CONSULTANT ENGINEERING CO .
اهواز ، ميدان راه آهن، پلاک 0
561- 561 دورنگار: 33366142 -33366143- تلفن : 0
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: لوازم پزشکي، لوازم برقي خانگي، لوازم الکترونيکي و الکتريکي ،
محصولات سلولزي و بهداشتي، قطعات خودرو
– کالاهاي صنعتي : تجهيزات الکتريکي، الکترونيکي و چرخشي، تجهيزات نفت ، گاز و پترو شيمي،
ابزار دقيق، تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي، ذوب فلز و تجهيزات ساختماني
وارداتي از اروپا، خاورميانه و آسيا و اقيانوسيه، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته
28 شرکت پرنيان پايش انديشه کادوس PARNIAN PAYESH ANDISHE KADUS CO(PPAK) تهران- خيابان سهروردي شمالي – خيابان دکتر قندي–
پلاک 06 – طبقه دوم
88102804 – 88103145 – تلفن : 88103128
– مواد غذايي ، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
-مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: قطعات خودرو ، لوازم برقي و الکترونيکي، تجهيزات اداري ، رايانه، نساجي و
شيميايي، لوازم مکانيکي، لوازم برقي خانگي، لوازم و محصولات آرايشي و بهداشتي، محصولات
پليمري و سلولزي، لوازم صوتي و تصويري مجموعه تلفن، لوازم ورزشي، اسباب بازي
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي، تجهيزات مکانيک ي و
صنايع فلزي، مخازن تحت فشار وارداتي از سراسر دنيا
29 شرکت رهاورد صنعت البرز RAHAVARD SANAT ALBORZ CO.
تهران – فلکه دوم صادقيه- ابتداي بلوار آيت اله کاشاني-
بوستان يکم – پلاک 6 – مجتمع برليان
طبقه 3 – واحد 91
تلفن: 44510598 و 44560212
دورنگار: 44531698
– مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي : مواد غذايي و محصولات
کشاورزي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي : قطعات خودرو ، موتورسيکلت ، خودرو، لوازم الکتريکي و الکترونيکي،
شيميايي
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات پزشکي، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات مکانيکي، صنايع فلزي
وارداتي از سراسر دنيا
35
شرکت سيستم کيفيت فنون
TECHNICAL QUALITY SYSTEM CO تهران – خيابان اشرفي اصفهاني – خيابان مخبري –
ساختمان گلداران – پلاک 32
تلفکس: 44405319
– مواد غذايي ، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
کالاهاي مصرفي: خودرو و قطعات خودرو ، سلولزي و لوازم آرايشي ، محصولات آرايشي و بهداشتي
– کالاهاي صنعتي: ماشين هاي راه سازي و کشاورزي وارداتي از خاورميانه و آفريقا، اروپا و آسيا
31 شرکت ايران گروپ آف سورويورز
IRAN GROUP OF SURVEYORS CO.
تهران ونک خيابان برزيل شرقي نبش بن بست نارنج
4 طبقه اول / پلاک 2
کدپستي: 1430063433
88198126 دورنگار: 88198128 – تلفن : 0
مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي شامل غلات
نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
مواد معدني
کالاهاي صنعتي: ماشين آلات و قطعات صنعتي، صنايع فلزي و غير فلزي وارداتي از سراسر دنيا
29
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
32 شرکت بازرسي فني دريا کالا
کنترل
DARYA KALA CONTROL INSPECTION SERVICES تهران – خيابان سهروردي شمالي – خيابان
کاووسي فر – پلاک 18
ساختمان سنيدار – طبقه 0 – واحد 18
تلفن : 88008986 و 88008980 و 88032254
دورنگار : 88032250
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي
-مواد معدني
– کالاهاي مصرفي : لوازم و محصولات آرايشي و بهداشتي، لوازم
مکانيکي و قطعات خودرو
– کالاهاي صنعتي: صنايع فلزي ، ماشين آلات صنعتي ، تجهيزات نفت و
گاز و پتروشيمي، تجهيزات مکانيکي وارداتي از سراسر دنيا
33 شرکت بازرسي بين المللي
آريا سينا کنترل )آسکو(
ARIA SINA CONTROL INTERNATIONAL INSPECTION CO. (ASCO) تهران – خيابان شهيد فياضي )فرشته(– خيابان بيدار
کوچه گرد غربي – پلاک 6 – واحد 2
تلفن: 22519435
دورنگار: 22519436
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي: محصولات کشاورزي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
– کالاهاي مصرفي: سلولزي، قطعات خودرو، لوازم برقي و الکترونيکي،
لوازم خانگي برقي
– کالاهاي صنعتي: مکانيک و فلزشناسي، تجهيزات برقي و الکترونيکي وارداتي
از آسيا و اقيانوسيه، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته، خاورميانه و آفريقا
34 شرکت بين المللي بازرسي
فني گروه دارکو البرز
DARKO ALBORZ GROUP INTERNATIONAL TECHNICAL INSPECTION (DARKO) تهران– تهراننارس– خيابان رشيد- خيابان 146 غربي–
پلاک 01
26254134 – تلفن: 3 و 00808001 0
دورنگار: 00860599 89086202
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي : پتروشيمي
– کالاهاي مصرفي : نساجي و چرم ، سلولزي، شيميايي و پليمري، قطعات
خودرو ، لوازم مکانيکي
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات الکترونيکي، الکتريکي و مخابراتي، تجهيزات
و ماشين آلات صنعتي، تجهيزات مکانيکي به استثناي: ماشين آلات سنگ ين،
راه سازي، معدني، کشاورزي، بالابر، انواع جرثقيل، مخازن تحت فشار ،
ليفتراک و تجهيزات شهربازي وارداتي از سراسر دنيا
30 شرکت لويد آلمان کيش LLOYD ALMAN KISH. CO کيش – برج تجاري صدف – طبقه ششم – واحد 653
5064- تلفن: 4403116
5064- دورنگار: 4403119
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي: مايعات آلي و روغن هاي غيرآلي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: انواع کاغذ و ساير محصولات سلولزي
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي
وارداتي از سراسر دنيا
32
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
36
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت
انساني و استاندارد قشم
MONITORING THE HUMAN HYGIENE CONDITION & STANDARD QESHM CO
قشم – ميدان گلها – بلوار 22 بهمن
خيابان استاندارد
5063-0242291- تلفن: 2
5063- دورنگار : 0242293
– مواد غذايي و محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت و مواد نفتي و پتروشيمي: پتروشيمي
– مواد معدني : مصالح ساختماني غير فلزي
کالاهاي مصرفي: خودرو، مهندسي پزشکي، برق و الکترونيک ، لوازم خانگي، شيميايي،
محصولات آرايشي و بهداشتي، نساجي و چرم
کالاهاي صنعتي: تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، صنايع فلزي
وارداتي از اروپا، آسيا و اقيانوسيه، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته، خاورميانه
و آفريقا
30
مودي اينترنشنال قشم سرتيفيکيشن
MOODY INTERNATIONAL QESHM CERTIFICATION (MIC)
قشم -بلوار سنيدار- شهرک سام و زال –
خيابان سرو-ساختمان آپادانا 10 -طبقه دوم-
واحد 4
5063- تلفکس: 0248020
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– مواد معدني: مصالح ساختماني غيرفلزي
– کالاهاي مصرفي: لوازم آرايشي و بهداشتي و نساجي، مواد شيميايي، لوازم برقي و
الکترونيکي، قطعات خودرو و موتور سيکلت، مکانيک، لوازم مکانيکي
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي و لوله و اتصالات، ماشين آلات صنعتي، ابزار
دقيق، تجهيزات نيروگاهي و تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي
وارداتي از سراسر دنيا
38
شرکت آذر ستاويز
AZAR SETAVIZ CO.
تبريز – خيابان آزادي – ميدان حکيم نظامي-
4/ کوي دانش- دانش دوم- پلاک 4
5411- تلفن : 0410015
5411- دورنگار : 0410025
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت ، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: مواد شيميايي، قطعات خودرو و خودرو ، محصولات نساجي ،
چرم، سلولزي، لوازم برقي خانگي، لوازم آرايشي، محصولات بهداشتي
– کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي، ماشين آلات کشاورزي، تجهيزات مکانيکي و
الکترونيکي، تجهيزات بالابر و صنايع فلزي
وارداتي از اروپا، آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه
39 شرکت انديشه پردازان صنعت پرشيا ANDISHEH PARDAZAN SANAT PERSIA CO. تهران – خيابان کارگر شمالي – خيابان چهارم
– پلاک 81 – طبقه 5
44102664 ، تلفن: 44325354
دورنگار: 44335635
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: لوازم خانگي، مواد شيميايي، لوازم الکتريک ي و الکترونيک ي، قطعات
خودرو، نساجي و سلولزي، محصولات آرايشي و بهداشتي
کالاهاي صنعتي: ماشين آلات راه سازي، معدني و کشاورزي، تجهيزات برقي و الکترونيکي
و تجهيزات نفت و گاز، ابزار دقيق، مکانيک و فلزشناسي، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات پزشکي
وارداتي از آسيا، اقيانوسيه، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته، اروپا و خاورميانه
31
69/ شماره : 422432
6761/17 / تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
45 شرکت ارزيابان انطباق رابين ARZYABAN ENTEBAGH RABIN CO تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس – شماره 9
واحد 513
88609255- تلفن: 2
دورنگار : 88081200
کالاهاي مصرفي: خودرو و قطعات خودرو، لوازم الکتريکي و
الکترونيکي، شيميايي، نساجي و چرم و سلولزي
کالاهاي صنعتي: ماشين آلات راه سازي و کشاورزي، مخازن تحت
فشار، جرثقيل و بالابر، ماشين آلات صنعتي
وارداتي از اروپا، آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه و آفريقا
41 شرکت بازرسي فني و مهندسي
زاگرس تطبيق کالا ZAGROS TATBIGH KALA CO
تهران – خيابان آيت اله کاشاني– بوستان يکم-
پلاک 50 -طبقه 5- واحد 2
)150(- تلفن : 88183821
)150(- دورنگار : 88180445
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت، مواد نفتي و پتروشيمي
-مواد معدني
– کالاهاي مصرفي: لوازم برقي خانگي، لوازم الکتريکي و
الکترونيکي، محصولات آرايشي و بهداشتي
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات مکانيکي و الکتريکي، ماشين آلات
صنعتي)خط توليد(، تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي، مخازن
تحت فشار و انواع جرثقيل و بالابر
وارداتي از اروپا و آسيا و اقيانوسيه
42 شرکت آي اس تهران IS TEHRAN COMPANY تهران – خيابان قائم مقام فراهاني – ميدان شعاع –
خيابان شهيد خدري – پلاک 21
150-44353005- تلفن : 51
150- دورنگار : 44388846
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
-کالاهاي مصرفي: اثاثيه خانگي، قطعات خودرو و
موتورسيکلت، لوازم اداري، نساجي، سلولزي، اسباب بازي،
رايانه، محصولات و لوازم آرايشي، لوازم الکتريکي و لوازم
برقي خانگي
-کالاهاي صنعتي: صنايع فلزي، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي،
ماشين آلات صنعتي )خط توليد(و تجهيزات پزشکي
وارداتي از سراسر دنيا
32
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
43 شرکت گسترش کيفيت صنعت رهام ROHAM INDUSTRY & QUALITY DEVELOPMENT CO
تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان پاکستان –
کوچه چهارم – پلاک 02 – واحد 5
150-44686450 – تلفن : 55
150- دورنگار: 44252655
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– کالاهاي مصرفي: خودرو و موتور سيکلت و قطعات آنها،
شيميايي و پليمري، لوازم برقي خانگي، لوازم الکتريکي و
الکترونيکي، سلولزي و نساجي
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات مکانيکي، الکتريکي و تجهيزات
کارخانه اي و ذوب فلز، ماشين آلات راه سازي، معدني و کشاورزي،
صنايع فلزي، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات نفت و گاز و
پتروشيمي، مخازن تحت فشار
وارداتي از سراسر دنيا
44 مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک RESEARCH CENTER OF INFORMATIC INDUSTRIES (RCII)
تهران – خيابان کريم خان زند – خيابان شهيد عضدي
)آبان جنوبي( – خيابان رودسر – پلاک 3
تلفن: 44952921
دورنگار : 44986524
– مواد معدني
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات پزشکي
وارداتي از آسيا و اقيانوسيه
40 شرکت پايش گستران پيشرو PAYESH GOSTARAN PISHRO CO.
بلوار آفريقا-خيابان مهيار-پلاک 85
150- تلفن: 55506192
150- دورنگار: 55505559
– مواد معدني
– کالاهاي مصرفي : لوازم خانگي برقي، قطعات خودرو
– کالاهاي صنعتي: مخازن تحت فشار، تجهيزات مکانيکي، انواع
جرثقيل و بالابر، ابزار دقيق، تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي
وارداتي از آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه و افريقا، اروپا، روسيه و
کشورهاي تازه استقلال يافته
46 شرکت پايش کالاي جهان نوين PAYESH KALAY JAHAN NOVIN CO. تهران-خيابان مطهري-خيابان کوه نور-کوچه دوم-
پلاک 09 -طبقه اول-واحد 5
150- تلفن: 44232335
150- دورنگار: 44256362
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– کالاهاي مصرفي: قطعات خودرو، شيميايي، لوازم برقي
و الکترونيکي، مکانيکي، آرايشي، بهداشتي، پزشکي
– کالاهاي صنعتي: تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي،
تجهيزات صنعتي، مکانيکي، برقي و الکترونيکي و پزشکي
– مواد معدني
وارداتي از آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه و آفريقا، اروپا،
امريکاي شمالي و جنوبي
33
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
40 شرکت خبرگان بين المللي تهران TEHRAN INTERNATIONAL EXPERTS COMPANY (TIE CO) تهران- بلوار ميرداماد، )شرق به غرب( بعد از
پمپ بنزين پلاک 066 طبقه اول
55810358- تلفن : 61
فکس : 55810353
– مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
– نفت، مواد نفتي و پتروشيمي
– مواد معدني
-کالاهاي مصرفي: به استثناء خودرو و موتورسيکلت
-کالاهاي صنعتي: تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي، تجهيزات مکانيکي و صنايع
فلزي، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
وارداتي از اروپا، آسيا و امريکا
48
شرکت خدمات مهندسي ارتقا گستر پويا
ERTEGHA GOSTAR POUYA ENGINEERING SERVICES CO.
تهران، خيابان شيراز جنوبي، پايين تر از اتوبان
همت، کوچه ياس، پلاک 08 ، واحد 5
150-44154881- تلفن : 0
150- دورنگار : 44154885
-کالاهاي مصرفي : شيمايي، خودرو و قطعات خودرو، موتورسيکلت، لوازم
مکانيکي، اسباب بازي، لوازم برقي خانگي
-کالاهاي صنعتي: به استثناء ماشين آلات سنگين، راه سازي، معدني،
کشاورزي، انواع جرثقيل، تجهيزات شهربازي و بادي و مخازن تحت فشار
-مواد معدني
وارداتي از آسيا و اقيانوسيه، اروپا، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته،
خاورميانه و آفريقا.
89
شرکت فني مهندسي آريا فولاد قرن
ARYA FOULAD GHARN TECHNICAL & ENGINEERING CO.
اهواز، بلوار پاسداران، پلاک 265 ، طبقه دوم،
واحد 3
150- تلفن : 38836839
150- دورنگار : 38821069
-کالاهاي مصرفي : لوازم الکتريکي و الکترونيکي، لوازم برقي خانگي،
شيميايي و قطعات خودرو
-کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي، ابزار دقيق ،تجهيزات نفت و گاز و
پتروشيمي، تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي، تجهيزات شهربازي و بالابر
وارداتي از روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته، اروپا، آسيا
05
شرکت بازرسي فني شاخه زيتون ليان
TECHNICAL INSPECTION SHAKHE ZEYTOON LIAN CO.
بوشهر، بلوار دهقان، جنب اداره آموزش
سازمان بنادر و دريانوردي، ساختمان دريا
واحد 5
166- تلفن : 33385110
166- دورنگار: 3383899
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي
-نفت و مواد نفتي و پتروشيمي
-کالاهاي مصرفي : خودرو و قطعات خودرو، لوازم برقي خانگي ، مواد
شيمايي و پليمري، محصولات آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي، لوازم
مکانيکي
-کالاهاي صنعتي: ماشين آلات صنعتي، تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي
وارداتي از آسيا و اقيانوسيه، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته،
خاورميانه و آفريقا
34
69/ شماره : 422432
6761/17/ تاريخ : 71
پيوست شماره 12
شركتهاي بازرسي ”ايراني“ تاييد صلاحيت شده در امر بازرسي کالاهاي وارداتي
رديف نام شركت نام اختصاصي بين المللي نشاني دفتر شركت تلفن و دورنگار زمينه بازرسي
20
شرکت بين المللي صنعت مهندسي
ابتکار آبي کيش
EBTEKAR ABI KISH ENGINEERING
INDUSTRY INTERNATIONAL CO.
– کيش- بلوار ايران-ميدان اقتصاد-خ اقتصاد 5
ساختمان EX24 – واحد 01
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي: به استثناء غلات
-کالاهاي مصرفي: قطعات خودرو، شيميايي
-کالاهاي صنعتي: تجهيزات مکانيکي و صنايع فلزي
وارداتي از اروپا، آسيا و خاورميانه
25
شرکت بازرسي فني بهينه سازان اعتماد
صنعت ايرانيان
BEHINE SAZAN ETEMAD SANAT IRANIYAN TECHNICAL INSPECTION CO.
تبريز، خيابان حافظ، روبروي خيابان نيروي
انتظامي، پلاک 85
180-33520306- تلفن : 04
180- دورنگار: 33520309
-مواد غذايي، محصولات کشاورزي و روغن هاي گياهي: به استثناء غلات
-مواد معدني: مصالح ساختماني غير فلزي
-کالاهاي مصرفي: اسباب بازي، محصولات آرايشي و بهداشتي، لوازم
الکتريکي و الکترونيکي، لوازم برقي خانگي، لوازم صوتي و تصويري، رايانه
و مجموعه تلفن، قطعات خودرو
-کالاهاي صنعتي: به استثناي ماشين آلات راه سازي، معدني، کشاورزي،
جرثقيل و ليفتراک
وارداتي از اروپا، آسيا و اقيانوسيه، روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته
32