شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

افغانستان

Print This Post Print This Post

مقدمه :

افغانستان ، رسماً بخش سنتي افغانستان ، جمهوري در جنوب غربي آسيا ، از شمال با تركمنستان ،

 از بكستان ، تاجيكستان ، از شرق با چين و بخشي از قلمرو مورد نزاع جامود كشمير كه توسط پاكستان كنترل مي شود ، در جنوب با پاكستان و در غرب با ايران محدود و مرز بندي مي شود.

افغانستان در سرتاسر تجارت باستاني و خط سير حملات از آسيا به هند واقع شده است . اين موقعيت بزرگترين تأثير در تاريخش بوده است چرا كه محاجمان اغلب آنجا اقامت مي كردند . امروزه جمعيت بسياري گروههاي قومي مختلف را در برمي گيرد . بيشتر مرزهاي فعلي اين كشور در قرن 19 كشيده شده اند ، يعني زماني كه افغانستان مكاني به عنوان سپر ، يا مناطق طبيعي بين روسيه و هند انگليس شد . كابل بزرگترين شهر و پايتخت مي باشد . افغانستان از سال 1973  تا  1747  يك پادشاهي بود ، زماني كه پادشاهي توسط افسران ارتش براندازي شد و كشور جمهوري را اعلام كرد . در سال 1979 اتحاد جماهيرسوسيالست شوروي ( ussr ) به افغانستان حمله كرد و جنگ دهه – طولاني شوروي – افغانستان را تسريع كرد . بعد از فروپاشي شوروي در سال 1989  كشور در گير جنگهاي داخلي شد . گروه هاي چريكي كه بر عليه شوروي جنگيده بودند به اعتراض به برقراري دولت مركزي شوروي ادامه دادند . در سال 1992 اين كشور به هرج و مرج افتاد تا طالبان جكمفرما شد كه يك جنبش اساسي اسلامي بود و كنترل كابل را در سال 1996بدست گرفت . اواخر سال 1990 بيشتر باقي مانده كشورد تحت كنترل طالبان در آمده بود كه يك گونه فت و سخت گيراند از قوانين اسلامي را به اجرا در آورد . بعد از 11 سپتامبر 2001 ، حملات تروريستي به ايالات تحده ، طالبان به پرورش دادن تروريست هاي بين الملي متهم شد . يك ائتلاف از نيروهاي مخالف كه توسط نيروهاي ايالات متحده ( U.S ) و نيروهاي بريتانيا يي كمك مي شد ، به عنوان متفق شمالي شناخته شد كه در اواخر 2001 طالبان را از قدرت دور مي كرد .

  1. زمين و منابع

افغانستان بطور خشن **** است همانند يك مشت گره كرده با سرانگشتان راهرو********

***** ( wakhan   ) ، شكل گرفته است . كه به سمت شمال شرقي گسترش پيدا كرده است.

افغانستان منطقه اي محدود (sgkm 225, 652 ) (sgmi 825  , 251 ) را مي پوشاند . بيشترين طول آن از شرق به غرب حدود (KM   1240 ) ( حدود mi   770 ) ، از شمال به جنوب حدود ( 1015 KM ) (حدود 630 mi ) مي باشد . مرزهاي جنوبي ، غربي و شمال غربي مقدمتاً جلگه هاي بياباني و سلسله هاي صخره اي هستند . در حالي كه مرزهاي جنوب شرقي و شمال شرقي بطور پيشرفت كننده اي نسبت به قلل پوشيده از يخ هنرو كوش ، امتداد هيمالياي غربي ، بالاتر آمده است . مرز شمالي توسط رود خانه هاي آمودريا و رودهاي فرعي اش (Panj ) پنج را شكل داده است .

A : منابع طبيعي

كوههاي مرتفع بيشتر افغانستان را با حدود نيمي از زمين ، بيشتر از 2000 m ( 6600 ft ) ارتفاع پوشانده است . توده هاي كوچك پنچ و زمينهاي پوشيده از برف در طول سال متداول هستند . مرتفع ترين خوشك ( Noshag ) با ارتفاع  7/485 m ( 24/557 ft  ) در مرمرزهاي شمال شرقي بالا آمده است و يك مير پايين ترين قله تيريچ مير ( Tirich mtr  ) در پاكستان است . سلسله هندو كوش در سراسر كشور در جهت جنوب غربي از راهروي واخان تا تقريباً مرزهاي ايران گسترش مي يابد . ديگر سلسله هاي پايين تري از هندوكوش در همه جهات مشعب مي شود . بعضي سيستم هاي كوه اصلي پامير (pamirs  ) در شمال شرقي بالاتر راهروي واخان ، سلسله هاي برخشان در شمال شرقي ، سلسله پاروپاميسس ( paropamisus ) در شمال و سلسله هاي سفدكوه ( safed koh ) را كه قسمتي از جبهه بين افغانستان و پاكستان را شكل مي دهد ، در برمي گيرد . مناطق كم ارتفاع هرات – فراه ( heart – ferah   ) در منتهي اليه شمال غربي ، سيستان باسين **** رودخانه هلمند در جنوب غربي و بيابان ريحبشان ( Rigestan   ) در جنوب را در برمي گيرد .

به جز براي دره هاي رودخانه و تعدادي مكانها در زمينهاي كم ارتفاع ، جايي كه آب تازه زيرزميني آبياري را ممكن مي سازد ، كشاورزي دشوار است . فقط 12 درصد از زمين قابل زراعت مي باشد . بيشتر از اين جنگ اتحاديه افغان ( 1989 – 1979 ) و جنگ داخلي  بعدي ، بعضي از آن زمينها را بخاطر همان كاري ، كاشتن مينهاي انفجاري ديگر مشكلات ، غير قابل استفاده گذاشته است . بطور كلي گوسفند و بزي كه چرا مي كنند از زمين كشاورزي استفاده مي كنند . در افغانستان شرقي و جنوب شرقي ، زمينهاي جنگلي به 4/1 ميليون هكتار ( 3/3 acres ميليون ) يا 2 درصد از منطقه زميني كشور در سال 2000 را بالغ مي شوند .

ويراني جنگ ،كمبود سوخت ونيازبه چوب سوزاندني براي پخت وپزوگرم كردن ،منجر به تسطيح كردن سريع جنگلها وزمينها شده اند.چون افغانستان بسياري كوههاي بلنددارد،مسيرهاي درطول كوهها،اهميت زيادي هم درتاريخ وهم درحمله كشور وبازرگاني داشته است.

درسال 320قبل ازميلاد ،اسكندركبيرازمسيركوشان(حدودm4.370/حدودft14.340) درغرب حمله كردوآنرادرطول مسيركوتاه خيبربه شرق (ft3.517/m1.072) رهاكردتابه هندحمله كند.

بين راهها ي مشابه توسط امپراطور مغول بابر(Babur) براي فتح افغانستان ونيزهنددرسال 1500 ميلادي مورد استفاده قرارگرفت.راه مشهور سالانگ(salang) (ft12.720/m3.880) وتونل اتحاديه – ساخت آن درهندوكش مركزي ،ازمسيرهاي اصلي اتحاديه ها بوده كه براي حمله به افغانستان درسال 1979 مورداستفاده بوده است.

 B : رودخانه ودرياچه ها

بسياري از كوههاي مهم افغانستان توسط جريانهاي آب جاري ازكوه تغذيه مي شوند.

آمودريا درجبهه شمالي ازدو رود فرعي مهم ،پنج ووخش  آبش را دريافت مي كند

كه درپاميرز(pamirs) خاتمه مي يابند . آمو درياتنها رودخانه قابل كشتيراني درافعانستان است . با وجود اين گذرگاه قايقهامي تواندازمناطق عميق تر رودخانه ها عبور كند.رودخانه هريروددرافغانستان مركزي سرچشمه مي گيرد وبه سمت غرب وشمال غربي حركت مي كند تا قسمتي ازمرزايران راشكل دهد ورودخانه بلندهيلمنددرهندوكش مركزي ازجنوب غربي كشور ميگذرد ودرايران پايان مي يابد اين بطور وسيعي براي آبياري كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد باوجوداين درسالهاي اخيرآب آن ساخت پيشرفته اي ازنمكهاي معدني راتجربه كرده است كه سودمندي آنرا افزايش داده است بيشتر رودخانه هادردرياچه هاي درون كشوري ،باتلاقها يازمينهاي سطح نمك پايان مي يابد ورودخانه كابل لك استثنا است .

اين رودخانه ازشرق به پاكستان جاري مي شود تابه رودخانه هندو(Indes) كه به اقيانوس هند مي ريزد ،متصل شود درياچه هاي افغانستان از نظر اندازه وتعداد كوچك هستند اماشامل درياچه زركل (zar Kol) ، در راهروي واخان درطول مرزتاجيكستان ،شيوه (shiveh) دربدخشان ودرياچه نمكي «ايستاده موكور» (Istade-ye- Mokor) كه درجنوب غربي واقع شده مي باشد .اين كشور همچنين تعدادي ازمردابهاي نمكي رادرحدودفاضلاب هلمنددرمرزغربي باايران دارد.

مهمترين سدها و مخازن در افغانستان ، سد ساروبي ( sarobi ) در كابل ، مخزن كجكي ( kajaki  ) در هلمند ، سد ارغنداب ( arghandab  ) در رودخانه فرعي هلمند ، سد سارده ( sardeh ) در رودخانه غزني و سد گلاگاي ( kalagay  ) در رود خانه رعي ” درياي كندوز ” ( parya – ye – kandoz ) از آمو دريا مي باشد . قبل از جنگ داخلي كمتر از 10 درصد پتانسيل هيدروالكتريك كشور توسعه داده شده بود . بعد از شورع جنگ توليدات هيروالكتريك بطور جدي فرو افتاد . همچنانكه توربينها خراب شدند ، دروازه ها ي بستن سد خراب و با شدند و خطوط انتقال پايين آورده شدند . ژنراتورهاي سوخت ديزل شخصي ، آن چيزي بودند كه از 75 سال توسعه الكتريكي باقي ماندند . در سال 2001 افغانستان تنها 8/334 ميليون كيلو وات ساعت الكتريسيته توليد كرد .

C : گياهان و زندگي حيواني :

زندگي گياهي در افغانستان پراكنده و نامتراكم اما گوناگون است . درختان متداول در كوهها مانند : كاج ، درخت تبريزي ، فندوق وحشي ، بادام و پسته مي باشند . زمينهاي مسطح شمال بطور وسيعي خشك و با جلگه هاي پهن و بي درخت هستند و آنهايي كه در گوشه جنوب غربي هستند ، تقريباً بيابانهاي غير قابل سكونت هستند . گياهان متداول در مناطق خشك شامل : خارشته ، مكوويه ، restharrow خاردار ، گل ابريشم و چوب گرم ( warnwood ) ، تنوعي از بوته ***** ، مي باشد .

حيوانات وحشي افغانستان شامل 123 گونه پستاندار هستند كه برخي از آنها در حال انقراض هستند . بيشترين مواردي كه بطور جدي در خطر هستند ، غزال gaiter ، پلنگ ، پلنگ بزمي ، بز ماركون ( markon ) و غزال باختري مي باشد . ديگر حيوانات وحشي افغانستان شامل گوسفند ماركوپولو ، uriols ، بز كوهي ، خرس ها ، گرگ ها ، روباه ها ، كفتارها ، شغال ها ، و نمس هاي هندي مي باشند . همچنين گراز يا خوك وحشي ، خارپشت ها ، موش هاي حشره خوار ، خرگوش هاي صحرايي ، موش هاي خرما و خفاشها و rodents    هاي مختلفي هم مشاهده مي شوند .

235 گونه پرنده هم در افغانستان يافته شده كه بيش از 200 نوع در آنجا زادو ولد مي كنند . فلامينگو ها و ديگر مرغان آبزي در مناطق درياچه اي جنوب و شرق غربي زاد و ولد مي كنند . اردك ها و كبك ها هم متداول هستند اما همه پرندگان بطور وسيعي شكار مي شوند و و بسيار ياز آنها نامتداول و كمياب مي شوند : شامل درناي سپيد دريايي در حال انقراض .

D :  آب وهوا .

بيشتر افغانستان آب وهوايي مشابه قطبي وكوهستاني بازمستانهاي سرد وخشك دارد.به جزبراي زمينهاي كم ارتفاع كه آب وهواي خشك ونيمه بياباني رادارا مي باشد.دركوههاوتعدادي از دره هاكه مرزپاكستان رامي سازد تاثير ريشه اي بادهاي موسمي كه معمولا ازجنوب شرقي مي آيند رطوبت درياي هواي گرمسيري رادرتابستان مي آورد.دماي تابستانها دردره هاي شمالي به ميزان C 49(E 120) ثبت شده است .دماي ميانه زمستان معمولا C9-   (F  15) درسطح (M  -2000) (Ft 6600) درهندوكش متداول است .

آب وهوادرزمينهاي مرتفع باميزان ارتفاع متفاوت مي شود. سردترين دمامعمولا درارتفاعات كوههاواقع  مي شود.

دماهامعمولا درطول يك روزتغيير مي كند.تغييرات دمادرطول روزممكنست درشرايط بسيار سردي درطلوع خورشيد به بالاي sc 30 ( بالاي sf 90) درشب تغيير كند.بيشتر بارندگي بين ماههاي اكتبروآوريل مي بارد.بيابانهاازmm 100 (in4 )ازباران سالانه رادريافت مي كننددرحالي كه كوههابيشترازmm1000  (in40 ) ازبارندگي رااغلب به صورت برف دريافت مي كنند.بادهاي جلويي باجبه هايي كه ازغرب باسرعت مي وزند،ممكنست طوفانهاي بزرگ ماسه ياطوفانهاي خاك رابياورند زماني كه گرماي خورشيدي قوي زمين گردبارهاي محلي قوي رابه پامي كنند.

E   : منابع طبيعي

علي رغم تاريخ طولاني معادن كوچك اندازه گوهرها ، طلا ، مس و زغال سنگ ، اكتشافات – سيستماتيك منابع معدني افغانستان تا سال 1960 شروع نشد . در سال 1970 كشف شد كه افغانستان تنوع وسيعي از منابع معدني دارد اما تنها زغال سنگ ، سنگ معدن آهن و سنگ معدن مس و سنگ هاي گرانيتها براي توسعه ، هدف قرار داده شدند . زمينه هاي گاز طبيعي در سراسر بيشتر افغانستان پراكنده هستند .

تجزيه و تحليل اخير توسط بررسي ژئولوژيك ( زمين شناسانه ) آمريكا ، منابع مهم نفت غير بهره برداري شده را كه در شمال هم ذخيره شده را نشان مي دهد . بعد از حمله آنها به افغانستان در سال 1979 ، اتحاديه ها تلاش كردند كه بعضي از منابع كشور را به اتحاد جماهير شوروي (ussr ) صادر كنند . گاز طبيعي به عنوان مثال ، توسط خط لوله اي كه از وسط آمودريا به اتحادجماهير شوروي در سال 1980 صادر شد .

بنابراين دشمني هاي در جريان ، بطور جدي مانع اين تلاشها شده است و بالاخره صادرات گاز طبيعي را متوقف كرده است .

در ميانه 1990 معادن كوچك يا استخراج نفت و گاز كمي موجود بود

F : پيامد هاي محيطي

افغانستان به مدت طولاني سرزمين محيط حاشيه اي بوده است – بسيار سرد وبسيارخشك براي زندگي طولاني مدت .صدهاسال ازاسترسهاي محيطي توسط مردم كشور بطور برجسته اي چشم انداز راتغييرداده ومنجر به خرابي وويراني محيطي وسيع شده است .چون مردم افغان وسايل مالي رابراي خريد سوخت كم دارند آنها بايددرختان راقطع كنند،بوته هاراريشه كن كنندوكودهارابراي سوزاندن جمع آوري كنند.

حيوانات خانگي چراگاههارابيش ازحد چريده اند ،نتيجه فرسايش وسيع خاك توسط آب وباد است .آبياري طولاني مدت نمك رابه بيشتر زمينهاي قابل زرع افزوده وحاصل خيزي خاك راخراب كرده است. ذخيره آب آلوده متداول است به جزدرمناطق كوهستاني مرتفع ،جايي كه مردم كمي بطور ثابت ودائم زندگي مي كنند.نوشته هاي بهستاني وشواهد باستان شناسانه  نشان مي دهند كه زماني مناطق غني افغانستان شروع به تشخيص مشكلات محيطي درسال 1970 باكمك اتحاديه ملل وديگر آژانس هاي بين المللي كردند فشارهاي جنگ بنابراين توجه راازاين پيامدهامنحرف كرده وبيشترمتوجه  وضع محيطي كشور كرده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.