- پرتال الکترونیکی مهرورزان - http://emehrvarzan.ir -

گزیده

:وقتي کسي تورا مي رنجاند…
ناراحت نشو!!!

چون اين قانون طبيعت است!!!

که درختي که شيرين ترين ميوه ها را دارد
بيشترين سنگ ها را مي خورد….
گوته نويسنده و نقاش بزرگ الماني، “آرامش” را اينگونه تعريف مي كند؛
“آرامش”، پيامد انديشيدن نیست !
بلكه “آرامش”، نیندیشیدن به گرفتاري ها و چالش هايي است که ارزش، “انديشيدن” ندارند…!!!!!!
تقدیم به شما
آرامش تان پایدار