شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بیمه

قوانین – قوانین بیمه ای

قانون بیمه

مصوب 7/2/1316

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .

ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود :

1- تاریخ انعقاد قرارداد .

2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .

3- موضوع بیمه .

4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .

5- ابتدا و انتهای بیمه .

6- حق بیمه .

7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .

ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد .

ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .

ماده 6- هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود .

ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .

ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود .

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده ‌باشد تقلیل خواهد یافت .

ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود .

ماده 10- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود .

ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .

در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند .

ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته ، قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد را فسخ کند – در صورت فسخ ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد .

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود .

ماده 14- بیمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود .

ماده 15- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت ، مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع خود نیز بنماید ودر صورت نزدیک شدن حادثه یاوقوع آن ، اقداماتی راکه برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد . اولین زمان امکان و منتهی درظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گررا مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر درمدت مقرر برای او مقدور نبوده است .

ماده 16- هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود ، بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند .

در هر دو مورد مذکور در فوق ، بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گزار باشد خسارات وارده را از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحای رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گزار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته شده باشد دیگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد میباشد .

ماده 17- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند مع هذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت .

بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند .

در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ، ناقل ، مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع میدهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود .

اگر ورثه یا منتقل الیه متعهد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

ماده 18- هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقدقرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذارمسترد دارد.

ماده 19- مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر ویا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.

در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوزنخواهد کرد.

ماده 20- بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگرآن که در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده 21- خسارت وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از:

1.خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

2.هر خسارت یا تنزیل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

3.تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

4.خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده22 – در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:

1.در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.

2.در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.

3.در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده23 – در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.

هر گاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.

ماده24- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده25- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضای انتقال دهنده و بیمه گر برسد.

ماده 27- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبارخواهد بود.

ماده 28- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29- در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار ،بیمه گراز هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.

ماده 30- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کندکه منافعی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گرمسئول شناخته می شود.

ماده 31- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر، بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده32 – در صورت ور شکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده 33- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری برمال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده 34- اگر در یک قرار داد بیمه موضوعات مختلف بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

ماده 35- طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه هرشرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

ماده 36- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

•                       •

ون جدید بیمه شخص ثالث

قوانین – قوانین بیمه ای

قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ  31/5/1387 از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون در تاریخ 4/6/1387 در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران این قانون را در تاریخ 4/6/1387 طی نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال ابلاغ کرد. به جهت نیاز دست اندرکاران صنعت بیمه و مردم شریف کشورمان متن کامل در اینجا درج می گردد.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره2ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهدشد.

ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهدبود.

تبصره2ـ بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.

ماده5 ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.

ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. 2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. 3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. 4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده9ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده10ـ به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره3ـ هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است: الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون. ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید. ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسوولان حادثه وصول نماید. د ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق. هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور. و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه. ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون. ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.

تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.

ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده14ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده15ـ بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید. ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

 ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.

تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و ترابری می باشد تا حسب مورد شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسوولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسوولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج، مسوولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.

ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.

ماده25ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده29ـ آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است. ماده30ـ قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

•                       •

بیمه شخص ثالث اتومبیل

انواع بیمه – بیمه های اتومبیل

بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل ( بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری درقبال اشخاص ثالث)

این بیمه همان بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درقبال اشخاص ثالث میباشد که در سال 1347 قانون آن تدوین و از سال 1348 به صورت اجباری در سراسر کشور به اجرا در آمده است. در بیمه شخص ثالث علاوه بر خسارت ناشی از وسیله نقلیه مورد بیمه به اشخاص ثالث، خسارت ناشی از محمولات این وسایل به اشخاص ثالث نیز قابل جبران میباشد.

این رشته از بیمه را در دو مبحث خسارات مالی و جانی مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.

1 – خسارات مالی

    چنانچه در اثر حوادث رانندگی مشمول بیمه خسارت مالی به اشخاص ثالث وارد شود بیمه گر باید آن را جبران نماید.

2 – غرامتهای جانی

   شامل هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت .

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه :

مدارک لازم جهت خرید بیمه نامه عبارتند از : بیمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن) ، کارت اتومبیل ، پرکردن فرم پیشنهاد .

مراکز خرید بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین :

برای دریافت بیمه نامه به شعب ، شرکتهای خدمات بیمه ای و نمایندگیها مراجعه کنید .

نحوه تمدید بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین : ( طبق قانون اعمالی سال 1388)

شما می توانید برای تمدید بیمه نامه حداقل 24 ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه نامه اقدام فرمائید و ضمناً دارا بودن خسارت قبلی و تأخیر در صدور بیمه ، مشمول جریمه و همچنین نداشتن خسارت در طی یک سال بیمه مشمول تخفیفاتی به شرح ذیل در بیمه نامه خواهد شد .

الف – تخفیف :

برای بیمه گذارانی که از بیمه نامه ثالث خود استفاده نکرده باشند ( حتی اگر خودروی خود را نزد سایر شرکتهای بیمه بیمه کرده باشند) تخفیف عدم خسارت تعلق میگیرد.

نکات قابل توجه در بیمه نامه شخص ثالث خودرو :

توضیح 1 : اتومبیلهای صفر کیلومتر که برای اولین بار بیمه می شوند ، مشمول جریمه نخواهند بود .

توضیح 2 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه ، از تخفیف لازم بهره مند گردید.

توضیح 3 : توجه داشته باشید ممکن است اتومبیل تحویلی از کارخانه دارای پوشش بیمه ای کافی نباشد ؛ لطفاً برای پیشگیری از مشکلات آتی بلافاصله پس از تحویل اتومبیل در صورت پائین بودن تعهدات با مراجعه به شعب و نمایندگی صادر کننده بیمه ، بیمه کامل را خریداری فرمائید .

توضیح 4: همانگونه که در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با کارت بیمه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود .

•                       •

بیمه بدنه

انواع بیمه – بیمه های اتومبیل

بیمه بدنه بیمه ای است برای جبران خسارات وارد به اتومبیل شما در مواردی چون حوادث، سرقت و آتش سوزی.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه بدنه عبارتند از:

1- جبران خسارت وارده به بدنه اتومبیل شما در حوادث رانندگی درموارد زیر:

•           اگر مقصرحادثه خودتان باشید

•           مقصر نامعلوم ویا فراری باشد

•           حوادثی که درآن خسارت وارده به اتومبیل شما سنگین بوده و پرداخت آن خارج از توان مالی مقصر حادثه باشد.

2- سرقت کلی اتومبیل

3- آتش سوزی و انفجار

ضمناً درصورت تعویض اتومبیل، قابلیت انتقال بیمه نامه بدنه و تخفیفات عدم خسارت به اتومبیل جدید شما نیز وجود دارد که میزان تخفیفات عدم خسارت از25% درسال اول شروع وبرای سالهای بعد بترتیب35%،45% و 60% خواهد بود.

درصورت تمایل شما به تمدید بیمه بدنه ای که قبلا در سایر شرکتهای بیمه صادر گردیده، تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل شما در این شرکت محاسبه و لحاظ خواهد گردید.

خطرات تبعی و تکمیلی:

همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی مورد نظر خویش را دریافت نموده و ضمن تامین رضایت خاطر خویش ، موجبات بهره مندی از خدمات ارزنده این شرکت را برای خود فراهم نمای.

سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه:

چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و…) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .

لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند از 20% کل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد.

شکست شیشه به تنهایی:

با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد.

غرامت ایام تعمیرات:

در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه ای اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار م گرد و بیه گذار در این راستا نیز از دمات بیمه ای مورد نظر خویش بهره مند می گردد.

نوسانات قیمت

با توجه به اینکه ارزش اتومبیل مورد بیمه ممکن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا کرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بیمه خسارت را نشبت به ارزش واقعی روز دریافت نمود . لازم به ذکر است که نوسانات قیمت فقط در مورد خسارات جزئی قابل پوشش می باشد. بنابراین از بیمه گذاران محترم و هموطنان گرامی دعوت بعمل می آید چنانچه در مدت اعتبار بیمه نامه بدنه خود با افزایش ارزش اتومبیل خود مواجه گردیدند جهت افزایش سرمایه به بیمه گر خویش مراجعه نمایند و اقدامات لازم را به انجام رسانند.

بلایای طبیعی

با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل ، زمین لرزه ، آتشفشان) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد.

خطرات ناشی از مواد شیمیایی

جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز بادرخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می تواند بعنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد:

خسارت ناشى از اثر انواع اسیدها ، گاز رنگ و سایر مواد شیمیایى بر روى رنگ خودرو تحت پوشش خواهد بود .

(ارائه این پوشش مخصوص خودروهایى است که رنگ آن سالم و بدون عیب باشد .)

فرانشیز این خطر ٣٠ درصد مبلغ خسارت مى باشد .

این پوشش مشمول بند شش ماده نه شرایط عمومى بیمه اتومبیل نمى گردد.

در صورتیکه بیمه گذار از محل این پوشش خسارتى در یافت ننموده باشد ، بیمه گر مى تواند مطابق تخفیفات مورد اعمال در خطر اصلى ، تخفیف منظور دارد.

توضیحات :

توضیح 1 :با توجه به اینکه در هنگام پرداخت خسارت ارزش روز اتومبیل مورد توجه قرار می گیرد ، بهتر است ، قیمت روز اتومبیل مبنای پوشش بیمه ای قرار گیرد . تا ضرر و زیانی متوجه بیمه گذار نگردد

توضیح 2 : برای تمدید بیمه نامه چنانچه قبل از پایان مهلت بیمه مراجعه نمائید نیازی به بازدید اتومبیل نمی باشد

توضیح 3 : (میزان تخفیف ) : در هنگام تمدید بیمه نامه چنانچه سال قبل و یا سالهای قبل خسارتی به اتومبیل وارد نشده باشد تخفیفاتی به شرح ذیل داده خواهد شد

یک سال عدم خسارت : 25% تخفیف

دو سال عدم خسارت : 35% تخفیف

سه سال عدم خسارت : 45% تخفیف

چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفیف

توضیح 4 : بیمه گذاران محترم توجه داشته باشند در هنگام انتقال سند اتومبیل به مالک بعدی حتماً و بلافاصله به شرکت بیمه مراجعه و در شرکت بیمه ، بیمه نامه را به خریدار بعدی انتقال دهند تا بیمه گذار جدید در هنگام دریافت خسارت دچار مشکل نگردد .

توضیح 5 : برای استفاده از مزایای بیمه پس از هر حادثه و تعمیر اتومبیل ، بازدید مجدد اتومبیل توسط کارشناس بیمه الزامی است .

نکات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:

مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد ؛ لازم به ذکر است بهترین ملاک ارزش گذاری تعیین قیمت اتومبیل ، نظر کارشناس مجرب شرکت بیمه ای است که صرفاً جنبه مشاوره دارد.

چنانچه مورد بیمه به شخص دیگری فروخته می شود ، بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بیمه نامه شرکت بیمه نام بیمه گذار را تغییر داده و بیمه نامه رسماً به خریدار جدید منتقل گردد

هر گونه تغییر در کاربری مورد بیمه بایستی به اطلاع شرکت بیمه برسد.

بازدید مجدد :

هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل را به رویت کارشناس بیمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بیمه اطلاع یافته و در بیمه نامه این موضوع ذکر شود به این امر اصطلاحا بازدید مجدد ( پس از خسارت ) می گویند.

علت این امر آنست که مشتری موظف است پس از دریافت خسارت اتومبیل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتی وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جدید است یا قبلی.

اصل حسن نیت : اگر چه قوانین و مقررات مدون در بیمه تمام اقدامات لازم را معین و تعریف نموده است اما اساس فعالیت بیمه از سوی بیمه گر و بیمه گذار حسن نیت طرفین می باشد که در بسیاری موارد مبنای اولیه خرید بیمه و یا پرداخت خسارت اصل حسن نیت می باشد.

نکته مهم: در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به هریک از عناوین حقوقی به دیگری، بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را بصورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهد تا انتقال بیمه نامه در صورتیکه مورد توافق بیمه گر قرار گیرد بنام مالک جدید و یا انتقال بیمه نامه قبلی به اتومبیل خریداری شده بعدی مورد تأیید بیمه گر قرار گیرد و بیمه نامه مجدداً اعتبار یابد. در صورت عدم اطلاع به شرکت بیمه، از لحظه انتقال اتومبیل به دیگری بیمه نامه به حالت معلق درخواهد آمد

فرانشیز : مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

فرانشیز بیمه بدنه برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی

خسارت اول 10 % مبلغ خسارت، حداقل 500،000 ریال

خسارت دوم 20 % مبلغ خسارت، حداقل 1،000،000 ریال

خسارت سوم 30 % مبلغ خسارت، حداقل 1،500،0000 ریال

فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10 % بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر است

فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی بتنهایی 10 % مبلغ خسارت، حداقل 500،000 ریال

فرانشیز خسارت شکست شیشه بتنهایی 20 % مبلغ خسارت

فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20 % مبلغ خسارت

فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث بجز سرقت 10 % مبلغ خسارت

فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده اتومبیل بیمه شده مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته باشد و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 5 % خسارت پرداختی و حداقل 250،000 ریال خواهد بود.

•                       •

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

انواع بیمه – بیمه های اتومبیل

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

مقدمه

این قرارداد (بیمه نامه) که بر اساس قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسائل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دى ماه ١٣٤٧ و آئین نامه اجرائى شماره ٤٤٨٠٨ مورخ ٢٩/١٢/١٣٤٧ و تصویبنامه اصلاحى شماره ٩٨١٦ مورخ ١٧/٣/١٣٤٨ و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ١٣١٦ (تا آنجا که مغایر با قانون اجبارى مذکور در فوق نباشد) و شرایط عمومى و همچنین شرایط خصوصى آن مستند به تقاضا و اظهارات کتبى بیمه گذار یا نماینده او تنظیم گردیده است بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد مى گردد و هر گونه تغییرى که در آن داده شود بوسیله اوراق الصاقى خواهد بود .

هر گاه مفاد بیمه نامه یا برگه هاى الحاقى با موافقتهایى که بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف پانزده روز تغییر و تصحیح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقى خواهد شد .

شرایط عمومى

ماده اول- تعاریف

الف- بیمه گر شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینیدر مقابل اشخاص ثالث مى باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه مى نماید .

ب- بیمه گذار شخص یا موسسه اى است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصى بیمه نامه ذکر شده باشد . مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هر کسى که بدستور و اجازه او و یا بیمه گذار نگهدارى و رانندگى وسیله نقلیه مورد بیمه را بعهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه بیمه گذار تلقى مى شود .

پ- اشخاص ثالث ، کلیه اشخاصى که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتورى زمینى دچار زیانهاى بدنى و یا مالى مى شوند ، اعم از اینکه داخل یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه ثالث تلقى مى شوند به استثناى اشخاص زیر :

١- بیمه گذار طبق تعریف بند “ب” فوق و کلیه کسانى که مسئولیت آنها مسئولیت بیمه گذار تلقى میگردد .

٢- کارکنان بیمه گذار مسئوول حادثه حین کار و انجام وظیفه تحت پوشش مى باشد .

٣- همسر ، پدر ، مادر ، اولاد ، اولاد اولاد ، و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتى که سرنشین وسیله نقلیه اى باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد .

٤- راننده اى که حادثه منحصراً در نتیجه خطاى او ایجاد شده باشد ولى در صورت تصادف و یا چند وسیله نقلیه چنانچه رانندگان آنها در ایجاد حادثه مقصر باشند در برابر یکدیگر ثالث تلقى مى شوند و زیان وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت آنها در مقابل یکدیگر احتساب خواهد شد .

٥- راننده اى که حادثه در اثر عمد او ایجاد شده و همچنین راننده اى که فاقد گواهینامه رانندگى باشد یا گواهینامه او باطل شده باشد .

ت- عدم سازش

ماده هفتم- حق توافق تسویه خسارتهاى مشمول این بیمه نامه تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضائى براى بیمه گر محفوظ است و بیمه گذار و نمایندگان او بدون موافقت کتبى بیمه گر حق سازش و توافق با اشخاص ثالث را ندارند در هر حال بیمه گر حداکثر تا حدود مبالغ بیمه شده جوابگوى خسارتهایى است که میزان آنها از طرف کارشناسان خود یا کارشناسان مراجع صلاحیت دار قضائى تعیین و برآورد شده و مطابق مقررات قانونى و موارد شرایط این بیمه نامه قابل پرداخت باشد .

فصل سوم

تعهدات بیمه گر

ماده هشتم- بیمه گر متعهد است که خسارت وارد به اشخاص ثالث را با توجه به مواد و شرایط این بیمه نامه و ضمائم و ملحقات آن حداکثر تا حدود مبلغ بیمه شده به اشخاص ثالث زیان دیده بپردازد .

ماده نهم- میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه و نسبت به هر خسارت بدنى و مالى در شرایط خصوصى بیمه نامه قید میگردد . تعهد مذکور نباید از میزان حداقل مقرر در آئین نامه هاى اجرائى قانون بیمه اجبارى کمتر باشد .

ماده دهم- کسانیکه در اثر حوادث وسایل نقلیه موتورى به دیگران زیان بدنى وارد آورند موظفند کـمـکهاى اولیـه لازم را بـراى نجات مصدومین بعمل آورند . هزینه هایى که از این بابت متحمل مى شوند تا میزان ٢٠% کل خسارت در مقابل ارائه اسناد مثبته از طرف بیمه گر جبران خواهد شد.

ماده یازدهم- جبران خسارتهاى بدنى و مالى که در اثر محمولات وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد مى شود بر عهده بیمه گر خواهد بود لکن در هر حال خسارتهاى ناشى از عملیات حین بارگیرى و باراندازى و خسارتهایى که به خود محمولات وسیله نقلیه مورد بیمه وارد مى شود از شمول تعهدات مندرج در این بیمه نامه خارج است .

ماده دوازدهم- در صورتیکه راننده وسیله نقلیه مورد بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگى باشد یا گواهینامه او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمایى و رانندگى متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد بیمه نباشد موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خـسـارت وارد بـه اشـخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه خسارتهاى پرداخت شده و زیانها و هزینه هایى که از این بابت متحمل شده است مسترد دارد .

ماده سیزدهم- خسارتهایى که در اثر مستى راننده وسیله نقلیه مورد بیمه به اشخاص ثالث وارد مى شود تا حدود مبلغ بیمه شده از طرف بیمه گر جبران مى شود سپس از مسئول حادثه مطالبه و بنفع بیمه گر وصول خواهد شد . ولى در هر حال خسارت وارد به راننده اى که حادثه در اثر مستى او ایجاد شده باشد قابل پرداخت نیست .

فصل چهارم

برآورد و تسویه خسارت

الف- برآورد خسارت

ماده چهاردهم- برآورد خسارتهاى وارد به اشخاص ثالث بوسیله کارشناس یا کارشناسان صورت مى گیرد در صورت عدم توافق در میزان خسارت طبق ماده ٢٣ این بیمه نامه عمل خواهد شد .

ب- تسویه حساب

ماده پانزدهم- پس از آنکه بیمه گذار و اشخاص ثالث مدارک و اطلاعات لازم و مورد در خواست بـیـمه گـر را تسلیم کـردند رسیـدگى به پرونده خسارت بمنظور تسویه خسارت موضوع آن آغاز مى شود .

خسارت ظرف ودت ١٥ روز از تاریخ توافق طرفین و در صورت ارجاع به داورى یا طرح در محاکم صلاحیت دار ظرف مدت ١٥ روز از تاریخ اعلام راى قطعى داوران یادادگاه صالح تسویه مى شود .

هنگام تسویه قطعى خسارت کلیه مبالغى که قبلاً بیمه گر بابت همان حادثه پرداخته است از مبلغ نهائى کسر خواهد شد .

فصل پنجم

مقررات مختلف

انتقال وسیله نقلیه

ماده شانزدهم- از تاریخ انتقال وسیله مورد بیمه به هر عنوان حقوقى به دیگرى قرارداد بیمه خود بخود به مالک جدید منتقل مى شود . انتقال گیرنده موظف است ظرف ١٥ روز از تاریخ انتقال ، شماره بیمه نامه ، تاریخ دقیق انتقال وسیله نقلیه ، نام و نام خانوادگى خود ، آدرس و شغل مورد استفاده تازه وسیله نقلیه را به وسیله نامه سفارشى یا در قبال دریافت رسید به بیمه گر اطلاع دهد و باقیمانده حق بیمه اضافى را در صورتیکه مشمول اضافه حق بیمه گردد بپردازد . در صورتیکه ظرف ١٥ روز تمام از تاریخ انتقال مراتب فوق به بیمه گر اطلاع داده نشده ، انتقال گیرنده مسئول هر نوع زیانى است که از این بابت به بیمه گر وارد شود .

تشدید خطر

ماده هفدهم- در صورتیکه تشدید خطر موضوع بیمه ، بیمه گر حق تجدید نظر در میزان حق بیمه را دارد .

در اینصورت بیمه گر اضافه حق بیمه را تعیین و به بیمه گذار پیشنهاد مى نماید . در صورتیکه بیمه گذار حاضر به قبول پرداخت آن نشود ، بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد مى تواند خسارت وارده را نیز از مجراى محاکم عمومى از او مطالبه کند .

در صورتیکه بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر بنحوى از انحا رضایت به ابقا قرارداد بیمه بدهد مثل آنکه اقساطى از وجه بیمه (حق بیمه) را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه را پرداخته باشد دیگر نمى تواند به مراتب مذکور استناد کند . وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت بیمه گر به بقا قرارداد بیمه مى باشد .

(ماده ١٦ قانون بیمه مصوب ١٣١٦) .

تخفیف در حق بیمه

ماده هیجدهم- در صورتیکه در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتى اعلام نشود و بیمه گذار موجب پرداخت خسارتى از طرف بیمه گر نگردد ، هنگام تجدید بیمه نامه بمیزان زیر از حق بیمه به بیمه گذار تخفیف داده مى شود :

براى یکسال عدم خسارت ٥% حق بمه سالانه براى دو سال عدم خسارت ١٠% حق بیمه سالانه

براى سه سال عدم خسارت ١٥% حق بیمه سالانه

سال ششم به بعد ٥٠% تخفیف نسبت به حق بیمه مازاد مالى و جانى

تشدید خسارت – افزایش حق بیمه

ماده نوزدهم – در صورتیکه بیمه گذار مرتکب بى مبالاتى و بى احتیاطى هاى مکرر شود ، بنحویکه در مدت حداکثر یکسال اعتبار بیمه نامه موجب دو خسارت و یا بیشتر شود و جمع خسارتهاى مذکور از ٠٠٠/٨٠ ریال تجاوز نماید ، ٢٠% حق بیمه اضافى نسبت به حق بیمه اصلى براى بقیه مدت قرارداد دریافت خواهد شد .

محرومیت از دریافت خسارت

ماده بیستم – هرنوع خدعه و تبانى اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که موثر در موضوع باشد، در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت میگردد .

مدت قرارداد بیمه و تمدید آن

ماده بیست و یک – آغاز و انجام و مدت اعتبار قرارداد بیمه و ترتیب تمدید آن در شرایط خصوصى بیمه نامه قید مى گردد .

فسخ قرارداد بیمه

ماده بیست و دوم – قرارداد حاضر با ارسال یک اخطاریه قبلى پانزده روز در موارد زیر قابل فسخ است .

الف – فسخ از طرف بیمه گر

١- در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر

٢- بعد از هر خسارتى که بیمه گر ملزم به جبران آن گردد

٣- در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافقى بین طرفین حاصل شود .

٤- در صورت اعسار یا ور شکستگى بیمه گذار

تبصره

در مورد فوق طلبکاران بیمه گذار تا تحصیل موافقت بیمه گر مى توانند قرارداد بیمه را ابقا کنند.

ب – فسخ از طرف بیمه گذار

١- در ورتیکه وضعیت تشدید کننده خطر که در بیمه نامه ذکر شده از بین برود بیمه گر حاضر نشود تخفیفى در حق بیمه بدهد .

٢- در صورت توقیف وسیله نقلیه مورد بیمه

٣- در صورت ورشکستگى بیمه گر ( یا سلب صلاحیت بیمه گر از انجام عملیات بیمه اجبارى موضوع قانون ) .

پ – انفساخ

در صورت از بین رفتن کلى وسایل نقلیه مورد بیمه قرار داد بیمه منفسخ خواهد شد .

تبصره ١ – در صورت انفساخ یا فسخ قرارداد از طرف بیمه گر حق بیمه مربوط به بقیه مدت بیمه نامه به بیمه گذار مسترد مى شود و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار حق بیمه طبق تعرفه کوتاه مدت مذکور در آئین نامه اجرائى قانون بیمه اجبارى محاسبه مى شود .

تبصره ٢ – چنانچه بیمه گذار تصمیمى دایر به فسخ اتخاذ کند ، باید مراتب را بوسیله نامه سفارشى به بیمه گر اطلاع دهد و ضمناً اصل بیمه نامه و گواهى بیمه را پیوست در خواست خود نماید .

بیمه گر نیز در صورت تصمیم فسخ باید نظر خود را بوسیله نامه سفارشى یا تلگرافکه به آخرین نشانى بیمه گذار مى فرستند اعلام کند . اثر فسخ در تمام موارد ، ١٥ روز پس از ارسال نامه سفارشى یا تسلیم تلگراف به اداره تلگراف شروع مى شود .

داورى

ماده بیست و سوم – بیمه گر و بیمه گذار و همچنین بیمه گر و اشخاص ثالث سعى خواهند کرد که کلیه اختلافات ناشى از این قرارداد را به طریق داورى حل و فصل کنند .

مرور زمان

ماده بیست و چهارم – مـرور زمان دعـاوى مربوط به این بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه دوسال مى باشد و هرنوع اقدام ذینفع بمنظور مطالبه خسارت از ارسال نامه یا تلگراف یا اظهار نامه قاطع مرور زمان خواهد بود . مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع یکسال است .

حدود جغرافیایى اعتبار بیمه نامه

ماده بیست و پنجم – اعتبار این بیمه نامه در داخل خاک ایران است مگر آنکه توافقى در این مورد بین بیمه گر و بیمه گذار حاصل شده باشد .